English Ukrainian
v592 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 13:39

page white acrobatЗавантажити

УДК 911.3                                                                                                             https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.59.14-21

Батиченко Світлана Павлівна,

кандидат географічних наук Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Уліганець Сергій Іванович,

кандидат географічних наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Мельник Людмила Вікторівна,

кандидат географічних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ТУРІВ

Мета. Розкриття теоретичних аспектів технології та організації лікувальних турів

Методика. В основу дослідження покладено загальнонаукові методи, а саме, аналізу та синтезу, описовий.

Результати. Розкрито дефініцію понять «лікувальний туризм» та «лікувально-оздоровчий туризм», відповідно до яких наведена структура індустрії лікувального туризму. Визначені ознаки лікувального туризму. Визначені елементи ринку лікувального туризму. Встановлено, що до переліку робіт зі створення лікувального туру (продукту, програми) входять: дослідження ринку потенційного попиту; пошук партнерів; перевірка наявності послуг і встановлення адекватності інформації, що надійшла раніше; підготовка договорів (контрактів) про співпрацю з постачальниками/реалізаторами турпродукту і ведення переговорів; інформаційно-методичне забезпечення туру; реалізація лікувальних турів споживачам; оформлення документів для здійснення подорожі; безпосереднє обслуговування туристів і контроль за наданням певної кількості та якості послуг; інші види робіт. Запропоновані основні етапи розробки лікувального туру. Наведені узагальнені заходи на конкретних етапах процесу організації та реалізації лікувального туру.

Наукова новизна. Узагальнені заходи на конкретних етапах процесу організації та реалізації лікувального туру. Розробка лікувального продукту, охоплює: маркетингові дослідження; аналіз сегментів ринку і конкурентів; запропонований споживчий попит; місця розташування курорту; кон'юнктури ринку туристичних послуг; оцінку реальних витрат на розробку, рекламу і просування послуг.

Практична значимість. На підставі вивчення міжнародного досвіду функціонування спа-курортів, для того, щоб санаторно-курорті заклади України активніше запроваджували прогресивні міжнародні принципи і стандарти лікувального туризму, нами розроблені такі узагальнені рекомендації для керівництва вітчизняних санаторно-курортних комплексів: розробити варіативні абонементи комплексних лікувальних послуг; звернути увагу на формування індивідуальних програм занять з наступним контролем інструктора; удосконалювати систему лікувального сервісу новими програмами під конкретну матеріально-технічну базу; активізувати організацію ближнього туризму в умовах санаторно-курортного лікування; систематично вдосконалювати мережу і розробляти нові туристичні маршрути пішохідного туризму, велотуризму, кінного туризму, маршрути теренкуру, скандинавської ходьби; розвивати пішохідний лікувальний туризм, гіпотерапію.

Ключові слова: лікувальний тур, медичний туризм, лікувальни-оздоровчий туризм, спа-туризм, wellness-туризм.

Список використаних джерел:

1. Баєв В. В. Модель управління кластером медичного туризму // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. 2015. – № 4. –Т. 1. – С. 21-26.

2. Баєв В. В. Характеристика структурних елементів ринку медичного туризму // Електронне наукове видання «Ефективна економіка». 2015. – № 3. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3891

3. Ветитнев А. М. Курортное дело : Учебное пособие / А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева. М.: КНОРУС, 2006. 528 с.

4. Дехтяр В. Д. Основи спортивно-оздоровчого туризму / В. Д. Дехтяр. – К: Науковий світ, 2002. – 202 с.

5. Заваріка Г.М. Курортна справа: навч. посіб. / Г. М. Заваріка. – К. : «Центр учбової літератури», 2015.

6. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.

7. Кусков А. С., Листикова О. В. Курортология и оздоровительный туризм : Учебное пособие / А. С. Кусков, О. В. Листикова. Ростов н/Д:

8. Кушнірук Ю.С. Рекреація та курортологія: навчальний посібник / Рівне – 2012. – 103-104 с.

9. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: Альтерпрес, 2002. 436 с.

10. Мальська М. П. Лікувально-оздоровчий туризм // Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність : Монографія / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н. М. Паньків. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. С. 191-210.

11. Новікова В. І Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні / В. І. Новикова // Географія та туризм : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 93–102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/gt_2011_16_16

12. Рутинський М. Класифікація та типологія курортів // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2007. Вип. 34. С. 236-246.

13. Рутинський М.Й. Географія лікувально-оздоровчого туризму у Західному регіоні України на межі XIX-XX ст.. Матеріали VII Міжнародної конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» (4-6 жовтня 2013р.) Львів-Тернопіль. С. 487-493.

14. Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб. / Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

Надійшла до редколегії 08.11.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:23