English Ukrainian
v597 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 14:51

page white acrobatЗавантажити

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА

УДК 911.3:30/33(477.8)                                                                                        https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.59.51-58

Смочко Наталія Михайлівна,

кандидат географічних наук, доцент,

http://orcid.org/0000-0002-2440-5737 Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ НИМИ

Метою даної роботи є виявлення та аналіз найважливіших понятійно-термінологічних систем суспільної географії та взаємозв'язків між ними.

Методика. В дослідженні використані загальнонаукові методи, зокрема аналіз, науковий синтез, аналітичний метод, методи порівняння та узагальнення. Відповідно, потреба ідентифікації категорії монорозвитку та властивих їй відмінностей у теорії суспільної географії потребує детального розгляду її етимології, змістового відокремлення від інших категорій, тобто наукового обґрунтування з урахуванням специфіки географічного осмислення. У ході дослідження знайшов застосування метод класифікації у виокремленні складових елементів територій монорозвитку.

Наукова новизна полягає у розкритті понятійно-термінологічного апарату суспільної географії та його структурування на низку понятійно-термінологічних систем, в рамках яких відбувається поглиблення змісту понять, уточнення термінів, якими позначаються ті чи інші поняття, зокрема здійснено уточнення поняття «монорозвиток» в суспільно-географічній науці, враховуючи, насамперед атрибути території (властивості, відношення, процеси). Виявлено, що монорозвиток спрямований на формування територіальних суспільних систем вищого ієрархічного рівня, в структурі яких окремі елементи почнуть власний монорозвиток, що завершиться диференціацією чи інтеграцією підсистем територіальної суспільної системи. Проаналізовано основні атрибути території при тлумаченні монорозвитку в суспільній географії. На основі сформованої в теорії суспільної географії класифікації атрибутів території (властивості, відношення, процеси), автором виділено нові види монорозвитку території при збільшенні ваги одного елементу, як моноресурсний, монодемографічний, монофунціональний, моноцентричний розвиток та інші.

Практичне значення. Результати даного дослідження сприяють глибшому суспільно-географічному розумінню процесів монорозвитку, їх генезису, особливостей їх протікання та дають можливість моделювати перспективний розвиток територіальних суспільних систем, досягати очікуваних результатів внаслідок довготривалої трансформації. Вони можуть бути використані для подальшого дослідження моносистем різного ієрархічного рівня, а також для розробки практичних рекомендацій та програм розвитку окремих монотериторій. Особливо актуальним є уточнення категорії «монотериторія» та виокремлення монотериторій як особливих територіальних формацій, що дасть можливість в подальшому визначити аспекти розвитку даного виду територіального формування, що вкрай важливо в сучасних умовах реформи децентралізації в Україні, коли формуються нові об'єднані територіальні громади, серед яких багато таких, які в господарському відношенні є моноспрямованими.

Ключові слова: понятійно-термінологічна система, монорозвиток, атрибути території, зв'язки моносистеми, територіальна система монорозвитку.

Список використаних джерел:

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

2. Бібік Н.В. Моделі регіонального розвитку: теоретичні аспекти й особливості використання. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/2.pdf.

3. Біла С.О. Реформування державного управління регіональним розвитком : стан, проблеми, перспективи / С.О. Біла, О.В. Шевченко, М.О. Кушнір, В.І. Жук та ін. – К. : НІСД, 2012. – 96 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-06/0621_dop.pdf

4. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.

5. Долішній М.І. Генетико-еволюційна парадигма механізму регіональної політики // Регіональна політика та механізми її реалізації / за ред. М.І.Долішнього. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 14-17. – (Проект «Наукова книга»).

6. Іщук І.С. Географія промислових комплексів / І.С.Іщук, О.В. Гладкий – К. Знання – 2011. – 375 с.

7. Лендьел М. Спеціальні інститути розвитку територій: європейський досвід // Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / Київ. центр Ін-ту Схід – Захід; За ред. С. Максименка. – К.: Міленіум, 2001. – С. 67-148.

8. Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація / Є.О. Маруняк // Український географічний журнал – 2012, № 4 – С. 36-42.

9. Олійник В.Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної диверсифікації в Україні: автореф. к.г.н. спец.11.00.02. економічна та соціальна географія. – Одеса, 2010. – 26 с.

10. Олійник Я.Б. Регіональна економіка: Навчальний посібник / Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко, та ін. – К. : КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

11. Олійник Я.Б. Стратегія розвитку економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. – С.6-15.

12. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Навч. посіб. / М.М. Паламарчук, А.М. Паламарчук – К.: Знання, 1998. – 416 с.

13. Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення / Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2010. – 4. – С.41.

14. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії / М.Д. Пістун – К.: Вища шк., 1996. – С.168.

15. Реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (районів). URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons].

16. Томарева-Патлахова В.В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ / В.В Томарева-Патлахова // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво, 2013 р., № 1 (70). – С. 76-80.

17. Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем. / А.Г. Топчиев – Киев-Одесса: Высшая школа, 1988. – 187 с.

18. Топчієв О. Г. Географія в умовах новітньої наукової революції / О. Г. Топчієв // Географія. – 2008. – №13/14. – С. 47-49.

19. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. / О. Г. Топчієв – Одеса: Астропринт, 2005. – С.166.

20. Трофимова В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку / В.В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід – 2010. – № 8. – С. 33–37

21. Шаблій О.І. Cуспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів: Льв. нац. ун-т ім.І.Франка, 2001. – С. 25-26.

22. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

23. Шаблій О.І. Суспільна географія: у двох кн. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження / О.І. Шаблій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.

24. Шевчук І.Б. Інформаційний розвиток регіонів крізь призму теорій регіональної економіки та регіонального зростання. Scientific and educational journal «THE GENESIS OF GENIUS». 2014, №3. – с. 77-79

25. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: навчальний посібник. / Л.Т. Шевчук – К.: Знання, 2007. – 350 с.

26. Janelle D.G. Time-Space in Geography / D.G. Janelle // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001 P.157

Надійшла до редколегії 08.11.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:38