English Ukrainian
Випуск 4 PDF Друк E-mail
Зміст
І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Барладін О.В., Бусол І.В. Картографічно-геоінформаційного забезпечення підготовки до ЄВРО-2012 від Інституту передових технологій

Стаття присвячена обґрунтуванню якісного картографічно-геоінформаційного забезпечення підготовки і проведення міжнародних  форумів на прикладі нових картографічних розробок ЗАТ «Інститут передових технологій», підготовлених до Євро-2012. Проаналізовані особливості туристичних видань (тематичне навантаження, умовні знаки, шрифтові та інші інструменти донесення інформації) в залежності від об’єкту  картографування, призначення, формату з  використанням  геоінформаційних систем  Києва та області.

Алибеков Л.А., Алибекова С.Л. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах

Казанцева О.И. Туризм ка фактор устойчивого развития национальной экономики

Рассматриваются вопросы организации туризма с точки зрения его влияния на устойчивое развитие национальной экономики. Обсуждаются стратегические направления формирования туристического комплекса и возможности повышения эффективности его функционирования.

Смирнов І.Г. Виставковий маркетинг у туризмі: теоретичні засади та практичний вимір

Роспопова В.В. Особенности страхования в туризме

Розкрито сутність та основні складники нового напрямку туристичного маркетингу – виставкового маркетингу в туризмі. Представлено міжнародний та український досвід виставкового маркетингу в туризмі, зокрема за результатами 16 Міжнародного турсалону «Україна - 2009».

Корома Н.С. Міжнародний туризм та його роль у світовій економіці

Проаналізовано особливості розвитку міжнародного туризму та його роль у процесах глобалізації і регіоналізації.

Глибовець В.Л. Зайнятість населення на туристичному ринку України: фактори впливу, актуальні проблеми та перспективи розвитку

Ця стаття присвячена зв’язку зайнятості кваліфікованих кадрів в сфері туристичних послуг з розвитком туристичного бізнесу. В ній приведені статистичні дані та досвід інших країн. Висвітлені перспективи розвитку туризму в Україні на найближче майбутне з урахуванням його сучасного стану.

Бугрій О.В. Некропольний туризм та його об'єкти на Україні

У статті розкрито суть нового напряму – некропольного туризму, широко описанні історичні некрополі на території нашої країни.

Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті

У даній статті охарактеризовано особливості, і тенденції розвитку дитячого велнес-туризму. Проаналізований стан і динаміка розвитку дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів Закарпаття.

Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямком розвитку туристичної інфраструктури  в межах приміської зони Івано-Франківська. За останні роки спостерігається позитивна динаміка зростання кількості туристів в межах регіону. Будучи одним із перспективних туристичних регіонів держави, Прикарпаття займає важливе місце на українському туристичному ринку. Туристична індустрія території сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню екологічної рівноваги.

Носовська Т.Л. Інтеграція авіаційного транспорту України в світову транспортну систему, як чинник розвитку туризму

У статті розглянуто процес інтеграції авіаційного транспорту України, як складової транспортно-логістичної системи, в світову транспортну систему, що визначає потужний чинник розвитку туристичної галузі України.

Божук Т. І. Класифікація релігійного туризму

Визначено 12 критеріїв функціонування релігійного туризму, серед яких "Наявність і тривалість вільного часу", "Рівень духовного розвитку", "Фінансові можливості", "Напрям (спрямованість) туристичних потоків", "Стан здоров’я", "Часові характеристики", "Територіальне охоплення", "Ступінь організованості", "Форма участі (кількість учасників)", "Демографічний і соціальний склад учасників подорожі", "Засіб пересування", "Тип маршруту". На основі запропонованих критеріїв розроблено структурно-логічну модель, яка відображає форми і категорії релігійного туризму.

Кулік В.В. Культурний  туризм та його екзистенційна сутність

Статтю присвячено аналізу теоретичних підстав культурного туризму. Доведено, що рішення проблем культурного туризму представляє особливу актуальність в епоху глобалізації та екологічної кризи. Автор звертається до екзистенційного, комунікативного, естетичного початків туризму як феномена загальнолюдської культури.

ІІ. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ: ТЕРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Смірнов Ю.Б. Значення сучасних річкових навігаційних карт для водного туризму

Розглядається важливість укладання сучасних річкових навігаційних карт для розвитку водного туризму та транспорту в цілому. Описується сучасний стан забезпечення річковими навігаційними картами внутрішніх водних шляхів і передумови для їхнього відновлення.

Кіптенко В.К., Приходько А.І. Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інофрмаційних центрів

Проаналізовано досвід функціонування мереж ТІЦ як інструменту маркетингу туристичних дестинацій,  фактори, що впливають на геопросторову організацію мережі інформаційних осередків на мікро, мезо, та макрорівнях. Практичне значення полягає у використанні результатів при обґрунтуванні напрямів формування мережі ТІЦ в Україні.

Смирнов І.Г. Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об’єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму)

Розкрито теоретичні підходи та розрахункові методи з визначеня логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму(розробленої автором ) та відповідних завдань та проблем розвитку галузі в Україні та світі.

Сировець С.Ю. Теоретико-методологічне підґрунтя рекреаційно-туристичного районування

Проаналізовано основні положення рекреаційно-туристичного районування. досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові рекреаційно-туристичного районування. сформульовані напрямки рекреаційно-туристичного районування території України.

Полева М.В. Развитие компетенций в ходе профессиональной подготовки специалистов туристской индустрии

В статье рассматриваются особенности подготовки кадров для индустрии туризма в свете компетентностного подхода. Анализируются различные трактовки определения компетенций и дается авторское определение. Обозначается противоречие между компетенциями, требуемыми туристскими предприятиями, и теми, которые предоставляет современное профессиональное образование. Определяется ряд компетенций, являющихся ключевыми для специалистов сферы туризма.

Поплавська І.В. Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства

Розглядаються методичні положення суспільно-географічного дослідження готельного господарства, розроблені на основі поєднання системного та процесуального підходів.

Макаров Б.А., Сировець А.Ю. Географія мотокросу в Україні

Волкова А. Г., Січук Д. Г. Географія гірськолижного туризму

На сучасному етапі розвитку міжнародного туризму, гірськолижний туризм є одним з найбільш розвинутих та актуальних видів екстремального відпочинку і розваг. Нині в світі нараховується близько 39 країн та 379 курортів, в яких досить активно розвивається гірськолижний туризм. Всі курорти світу розміщені досить нерівномірно. Майже будь-який гірськолижний курорт пропонує якісний і різноманітний сервіс для невибагливого туриста та туриста, який віддає перевагу вишуканому відпочинку.

ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

Горбунов Р.В., Парубец О.В., Полякова Л.Г., Осипов Н.Н. Аналіз хода метеорологических показателей города Евпатория

В статье проанализирован многолетний и годовой ход метеорологических параметров города Евпатория на основе наблюдений Евпаторийской общекурортной гидрометеорологической станции. Уточнены средние многолетние значения параметров.

Кравчинський Р.Л. Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потнціалу території

В статті розглянуто основні фактори формування екологічного стану поверхневих вод басейну р. Інгулець. Здійснено попереднє районування території досліджень за ступенем придатності вод для рекреаційного використання.

Орехова Н.А. Гипоксия и аоксия в донных осадках Крымского побережья

В работе рассмотрены случаи гипоксии в морских системах с различными источниками органического углерода. Определено, что в б. Омега явление гипоксии носит эпизодический характер, в осадках Севастопольской бухты и района мыса Тарханкут гипоксия является постоянной характеристикой системы.

Епринцев С.А. Использование ГИС-технологий в изучении геоэкологических аспектов загрязнения урбанизированной территории (на примере г. Воронежа)

Используя современные ГИС-технологии изучена динамика загрязнённости атмосферы г. Воронежа за многолетний период. Определены аспекты формирования зон экологического риска. Проведено комплексное Геоэкологическое зонирование урбанизированной территории г. Воронежа.

Орещенко А.В. Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей

Визначена роль віртуальних геозображень і тривимірних реалістичних картографічних моделей для науки і виробництва. Описано основні етапи створення тривимірної моделі. Наводяться рекомендації щодо організації виробництва і збуту продукції. Викладені вимоги до конкурентноспроможної продукції і сфери застосування тривимірних моделей.

Холошин І.В. Роль геоінформаційних технологій при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічих учбових закладах України

Розглянуті розглядали проблеми геоінформаційної  освіти утворення  при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічних вузах України.  Викладена ідеологія геоінформаційної освіти утворення  і наданий короткий аналіз вмісту змісту основних розділів курсу. Проаналізовані найбільш популярні учбові геоінформаційні програми і дан аналіз зразки їх використання та застосування.

Федчук А.П. Політико-географічні прецеденти договору про Антарктику

У статті визначені політико-географічні прецеденти Договору про Антарктику: мирне використання Антарктики, забезпечення її демілітаризованого та нейтралізованого режиму, проголошення у регіоні без’ядерної зони, пріоритет наукових досліджень і широке співробітництво держав з цією метою. Показано потенціал цих основоположних принципів правового режиму Антарктики для міжнародного управління інших регіонів планети.

Пилипенко І.О. Геопросторова делімітація та метризація суспільно-географі- чних периферій на регіональному рівні

В статті розглянуто сучасний досвід вивчення центро-периферійних відносин. Запропоновано підходи щодо делімітації та метризації суспільних периферій. Виділені периферії Причорноморського суспільно-географічного району.

Смаль В.В. Роль сфери послуг у постіндустріальномусуспільстві: на прикладі країн організації економічного співробіництва та розвитку

У статті проаналізовано фактори, що сприяли прискореному розвитку сфери послуг у розвинених країнах світу, виявлені особливості динаміки сектору у різних країнах,  відмінності у темпах розвитку різних видів послуг.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 1. Алибеков Л. А. – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической географии и геоэкологии географического факультета Самаркандского государственного университета, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, эксперт программы НАТО.
 2. Алибекова С. Л. – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономической теории экономического факультета Самаркандского госуниверситета.
 3. Барладін О. В. – директор ЗАТ «Інститут передових технологій»  кандидат технічних наук.
 4. Божук Т. І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
 5. Бугрій О. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри економічної  і соціальної географії та методики викладання Криворізького державного педагогічного університету
 6. Бусол І. В. – заступник головного редактора ЗАТ «Інститут передових технологій».
 7. Волкова А. Г. – магістр кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
 8. Глибовець В.Л. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
 9. Горбунов Р. В. – аспирант Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.
 10. Закутинська І. І. – аспірант, асистент кафедри географії та природознавства Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.
 11. Епринцев С. А. – кандидат географических наук, преподаватель кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды Воронежского государственного университета.
 12. Казанцева О. И. – доктор географии, ведущий научный сотрудник, Институт экологии и географии Академии наук Молдовы.
 13. Кіптенко В. К. – доцент кафедри країнознавства та туризму  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
 14. Корома Н.С. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
 15. Кулік В.В. – кандидат культурології, завідувач кафедри «Туризм» Українського морського інституту.
 16. Кравчинський Р.Л. – аспірант Інституту геологічних наук НАН України.
 17. Макаров Б.А. – студент кафедри туризм Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 18. Медяник А. М. – старший викладач кафедри туризму Ужгородського національного університету.
 19. Носовська Т. Л. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 20. Орехова Н. А. – младший научный сотрудник МГИ НАН Украины.
 21. Орещенко А. В. – аспірант кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 22. Осипов Н. Н. – студент Таврический национальный университет им. В.И. Вернадського.
 23. Парубец О. В. – аспирант Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.
 24. Пилипенко І. О. – доцент, кандидат географічних наук, завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету.
 25. Полевая М. В. – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии управления  Московского государственного института индустрии туризма.
 26. Полякова Л. Г. – заведующая Общекурортная гидрометеорологическая станция ДП «Центральная курортная поликлиника» ЗАО «Укрпрофздравница».
 27. Поплавська І.В. – аспірантка, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка.
 28. Приходько А. І. – аспірант кафедри країнознавства та туризму Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка
 29. Распопова В.В. – начальник отдела страхования выезжающих за границу,  Частное акционерное общество «Страховая група «ТАС».
 30. Січук Д. Г. – магістр кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 31. Сировець А.Ю. – студент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Костьовича Зерова Інституту філології.
 32. Сировець С.Ю. – спеціаліст навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач.
 33. Смаль В. В. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 34. Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
 35. Смірнов Ю. Б. – начальник гідрографічного відділу Державної установа «Держгідрографія».
 36. Холошин І. В. – кандидат геолого-мінералогічних| наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної і економічної географії Криворізького державного педагогічного університету.
 37. Федчук А.П. – кандидат географічних наук, Національний антарктичний науковий центр МОН України.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Науковий збірник «Географія та туризм» підготовлений на базі навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячений широкому колу актуальних питань з проблем розвитку географії та туризму, теорії та практики туризму, методології та методики географічних досліджень сучасних ринкових процесів в туризмі, з рекреаційно-туристичних ресурсів України та світу.

В збірнику проведено детальний аналіз питань з проблематики сучасних напрямків розвитку національного туризму, теоретичних засад рекреаційної географії та географії туризму застосування інформаційних технологій в туризмі, проблем та перспектив розвитку туристичної інфраструктури, світового ринку туристичних послуг, політичним та суспільним питанням країнознавчих досліджень, геоекологічного стану території, метеорологічних процесів. Варто відмітити статті, які розкривають питання – страхування в туризмі та можливості використання геоінформаційних технологій в суспільних та природничих науках .

Оригінальна концепція збірника «Географія та туризм», що представляє поліаспектність різних направлень географії та туризму, а також інформаційне науково-практичне наповнення даного видання суттєво вирізняють його серед інших наукових видань. В збірнику надруковані результати наукових досліджень учених з Молдови, Російської Федерації, Узбекистану та України.

Даний збірник є актуальним також і з огляду на необхідність здійснення в Україні комплексних наукових досліджень туристичного характеру, присвячених теоретичним та прикладним аспектам. Оцінюючи даний науковий збірник в цілому, необхідно зазначити, що він є  змістовною роботою з важливими, обґрунтованими висновками, які мають важливе значення для науки та практики.

Отже, науковий збірник «Географія та туризм» висвітлює основні напрямки досліджень суспільної та фізичної географії, географії рекреації та туризму, надає сторінки для публікацій науковців, як для апробацій результатів дисертаційних досліджень, так і для рецензій, оглядів книг і аналітики наукового життя (конференцій, пленумів, семінарів, круглих столів). Крім того, на базі редакції науковці зможуть надрукувати свої монографії, довідники і посібники.

Лісовський С.А., доктор географічних наук,

старший науковий співробітник, завідувач відділу природокористування та

збалансованого розвитку Інституту географії НАН України