English Ukrainian
Випуск 8 PDF Друк E-mail
І. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

Соколова О.В. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку

Воронін І.М., Вороніна Г.Б. Глобалізація: туристський аспект

Стаття присвячена основним формам прояву процесів глобалізації у сфері туризму. Такими являються готельні мережі і ланцюги, глобальні союзи і стратегічні альянси, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Смаль І.В. Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму

У статті виділені і проаналізовані базові тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму у світовому і регіональному масштабах.

Зінько Ю.В., Іваник М.Б., Шевчук О.М. Європейський досвід розвитку геотуризму

Розглянуто концептуально-понятійні аспекти геотуризму – спеціалізованої пізнавальної форми туризму на базі геологічної спадщини. Проаналізовані природоохоронні та організаційні передумови розвитку геотуризму в низці європейських країн (Велика Британія, Іспанія, Чехія, Польща). Представлено європейські ініціативи з формування мережі геопарків, що виконують геотуристичні, геоконсерваційні та освітньо-демонстраційні функції. Намічено науково-методичні основи та прикладні заходи з розвитку геотуризму в Україні.

Малиновська О.Ю. Гендерний аспект туризму

Розглянуто вплив гендерного аспекту на розвиток туризму. Проаналізовано історичні передумови впливу жінок на туризм, особливості залучення жінок до формальної та неформальної сфер туризму, а також специфіку жінок як споживачів туристичних послуг та спрямованих на них маркетингових прийомів.

Самоленко І.С. Секс-туризм світу

Розкривається тема секс-туризму у світі. Визначені види секс-туризму, досліджується географія поширення явища. Аналізуються фактори попиту та пропозиції секс-туризму.

Мацюк О.В. Динаміка розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на прикладі Малайзії, Тайланду і Сінгапуру

Досліджено динаміку розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на прикладі Малайзії, Тайланду і Сінгапуру.

Новосад Н.О. Суспільно-географічні фактори розвитку в’їзного туризму України

Розглянуто зовнішні та внутрішні суспільно-географічні фактори  розвитку в’їзного туризму України. Дан аналіз  основних передумов  розвитку в’їзного  туризму.

Мельничук А.Л., Бодіна А.О. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру

У статті визначені поняття «транскордонний кластер», «транскордонний регіон». Виділено передумови формування українсько-польського транскордонного туристичного кластеру. Зазначено основні проблеми розвитку транскордонних кластерів в Україні.

Бейдик О.О., Гончарук А.О. Розвиток культурно-розважального туризму в  Україні (на прикладі фестивального туризму)

Висвітлено  розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму), запропоновано  модель тематичної структури фестивалів та картосхему видової та регіональної структури  фестивального туризму України, окреслено перспективи його розвитку.

Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації

Розглянуто природно обумовлені залежності, які призводять до поділу печерних систем Поділля на структурні складові функціонального й системно обумовленого типу. Показано засоби формування підґрунтя для здійснення структурно обумовленого й інтегрального оцінювання печерних порожнин.

Стрижевська Т.С. Наявні умови для розвитку сталого туризму в депресивному регіоні Кіровоградської області

Проаналізовані наявні умови для розвитку сталого туризму в Кіровоградськії області, шляхом розвитку готельно-ресторанного та транспортного господарств,запропоновані проекти для збільшення туристопотоку в області,вихід Кіровоградської області зі стану депресивності шляхом розвитку туризму.

ІІ. ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об’єктів промислового туризму

Охарактеризовано інформаційні кадастрові системи зарубіжних країн та нормативну базу України щодо створення інформаційної кадастрової системи промислового туризму.

Яценко Б.П. Міжнародний туризм в структурі господарства історичного міста (приклад Кіото)

Стафійчук В.І., Томашук Д.О. Характеристика курортних районів Іспанії

В статті  запропоновано авторське бачення курортного районування Іспанії та характеристика виділених районів.

Верхотурова О.А. Аспекти розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Іспанії

Проаналізовано особливості і аспекти розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Іспанії.  Досліджена історія розвитку курортного господарства Іспанії.  Проведено оцінку приморських курортів  та наявної курортної інфраструктури.

Шилкіна А.О. Освітній туризм в Австралії

В даній статі висвітлена загальна характеристика освітньої системи Австралії, а також визначені можливості, що надаються іноземним студентам.

Невінчана О.В. Характеристика історико-культурних туристсько-ре­кре­аційних ресурсів Японії

В статті аналізується вплив об'єктів та явищ антропогенного (соціально-економічного, суспільно-історичного) походження на розвиток сфери рекреації та туризму країни.Як предмет дослідження  розглядаєм історико-культурні туристичні ресурси. Це стосується, насамперед, привабливих туристичних зон, ознайомлення з історико-культурною спадщиною та аналіз підвищення ефективності використання об'єктів культурної спадщини на сучасному рівні. Це дослідження простежується на прикладі Японії, туристськахарактеристика якої подається.

Сидоран Н.І. Аналіз розвитку туризмув регіоні Закарпаття (Україна) та Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина)

У статті досліджено фактори формування туризму в межуючих Закарпатській та Сабольч-Сатмар-Берег областях, порівняльні характеристики передумов та сучасних станів туристичної сфери в них. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку, шляхи тісної співпраці з метою отримання кращих позицій в туризмі Східної Європи.

Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччина

У статті аналізується структура готельних мереж Туреччини. Виділені чотири географічні регіони, в яких представлені готельні ланцюги – регіон Центральна Анатолія, Мармуровоморський, Середземноморський та Егейський регіони. Визначено місце готельних мереж у структурі закладів розміщення країни.

Крук М.Ю. Міжкультурні комунікації України та Великої Британії як підгрунтя розвитку туристичних зв’язків

В даній статті розглянуто особливості міжкультурних контактів України та Великої Британії в контексті двосторонніх економічних, соціальних та культурних відносин.

Винниченко І.І. Українці в пострадянських державах: актуальність дослідження

Статтю присвячено одній із найменш досліджуваних тем українознавства – українському етносу, який мешкає на території колишнього СССР. Автор наголошує на необхідності проведення ґрунтовного дослідження зі “східно-діаспорної” тематики, яке б могло висвітлити проблеми українців на пострадянському просторі та можливості їх подолання.

ІІІ. ОСВІТА В ТУРИЗМІ

Олійник Я.Б. Основні напрямки модифікації професійної підготовки фахівців туристичної галузі вищої кваліфікації

Любіцева О.О. Проблеми фахової освіти в туризмі

Розглядаються напрямки удосконалення галузевого стандарту вищої освіти напряму «туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та пропонуються напрямки підготовки магістрів відповідно до спрямованості ВНЗ.

Антоненко В.С., Полевая  М.В. Особливості  закордонних  систем  підготовки спеціалістів  для  індустрії  туризму

Проанализировано особливості закордонних систем підготовки кадрів для індустрії туризму. Визначено переваги та недоліки швейцарської та американської систем підготовки спеціалістів галузі туризму.

Мельник С.В., Гаєвська Н.С. Сучасний стан кадрового забезпечення сфери туризму

Романенко О.В. Оптимізація вищої освіти на заняттях з дисципліни «Організація екскурсійних послуг»

На основі дисципліни "Організація екскурсійних послуг" пропонується оптимізація процесу навчальної та виховної  роботи, що сприятиме розвитку у студентів педагогічного мислення, формуванню системи спеціальних знань та вмінь для втілення їх в туристські фірми.

ІV. ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА В ТУРИЗМІ

Шандор Ф.Ф. Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі

Бренд з точки зору стратегів – засіб управління взаємовідносинами між організаціями та її цільовими групами, направлений на усунення апріорі існуючого конфлікту. Тому формування нового геотуристичного бренду Карпати який поєднує у собі гірську систему на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії, сприятиме створенню нового іміджу Карпат та реалізація програм направлених на підвищення інвестиційної діяльності, зокрема формування довіри до національних виробників та створення програм залучення туристів на найбільш дохідні туристичні напрями.

Кіптенко В.К. Конкурентоспроможність туристичної індустрії України

Складові конкурентоспроможності індустрії туризму України проаналізовано з метою визначення підґрунтя стратегічних рішень щодо державної політики та управління стійким розвитком туризму в крпаїні.

Готинян В.С., Томченко О.В., Семененко А.В. Туристичні геоінформаційні веб-сайти

Розглядаються можливості використання Веб/ГІC/ДЗЗ-технологій рекреаційно-туристичній діяльності на  базі ГІС/Інтернет-технології. Описується застосування  ГІС-технології в туристичній діяльності України на прикладі Геоінформаційного веб-сайту «Туристична Житомирщина». Наведена  архітектура туристичних атракцій.

Орещенко А.В. Джерела даних для тривимірних реалістичних картографічних моделей

В статті описані основні джерела отримання інформації для тривимірних картографічних моделей. Перераховані організації, де зберігається топографічні матеріали. Приділено увагу отриманню даних для виготовлення текстур. Також даються джерела безкоштовної інформації.

Смирнов І.Г. Логістика в ресторанному бізнесі як складник логістики туризму

Розглянуто науково-теоретичні основи та практичні проблеми логістики в ресторанному бізнесі на підставі застосування інтегрованого підходу. Це новітній науково-практичний напрям, що майже не розкритий в літературі та поки що мало відомий менеджерам ресторанної галузі в Україні. Представлено міжнародний досвід ресторанної логістики на прикладі компанії „МакДональдз Юкрейн Лтд.”

Білоус А.В. Роль змі у формуванні туристичного іміджу дестинації

В статті «Роль ЗМІ у формуванні туристичного іміджу дестинації» аналізується процес формування туристичного іміджу дестинації, зокрема позитивні і негативні впливи ЗМІ на цей процес.

Лохматов А.С. Інформаційна підтримка діяльності туристичних підприємств з використанням інтернет-маркетингу

Розглянуто зміст інформаційної підтримки діяльності туристичних підприємств з використанням специфічних властивостей Інтернет-маркетингу, визначено можливі підходи їх ефективного застосування.

Пацюк В.С. Особливості створення індустріально-туристичних маршрутів

Розкрито поняття індустріально-туристичного маршруту. Досліджено особливості та етапи їх створення. Запропоновано класифікації індустріально-туристичних маршрутів за різними ознаками.

Сизон О.О. Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні

Розглянуто особливості інноваційних музейних закладів у світі та в Україні: віртуальні музеї, екомузеї, музеї транснаціональних культур та національних меншин, музеї сучасного мистецтва та інші.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Антоненко В.С. – завідувач кафедрою міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, доктор географічних наук, старший науковий співробітник.
 2. Баранова І.І. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Бейдик О.О. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
 4. Білоус А.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
 5. Бодіна А.О. – студентка 4-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 6. Верхотурова О.А. – студентка 4-го курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
 7. Винниченко І.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
 8. Вороніна Г.Б. – старший викладач кафедри туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
 9. Воронін І.М. – завідувач кафедри туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, кандидат географічних наук, доцент.
 10. Гаєвська Н.Д. – м.н.с., ДУ НДІ соціально-трудових відносин Міністерство Праці України.
 11. Гончарук А.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 12. Готинян В.С. – директор ДНВЦ «Природа».
 13. Зінько Ю.В. – старший науковий співробітник Лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 14. Кіптенко В.К. – доцент кафедри країнознавства та туризму  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
 15. Крук М.Ю. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лохматов А.С. – асистент кафедри туризму і готельного господарства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 16. Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
 17. Малиновська О.Ю. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
 18. Мацюк О.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мельник С.В. – директор к.екон. наук. ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мін. Праці України.
 19. Мельничук А.Л. – науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
 20. Невінчана О.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 21. Новосад Н.О. – генеральний директор туристичної компанії «Оріон-Інтур».   
 22. Олійник Я.Б. – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор.
 23. Орещенко А.В. – аспірант кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 24. Пацюк В.С. – асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
 25. Пендерецький О.В. – доцент кафедри туризму Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент.
 26. Полевая  М.В. – заведующая кафедрой психологии управления  Московского государственного института индустрии туризма, кандидат психологических наук, доцент.
 27. Романенко О.В. – доцент кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент.
 28. Самоленко І.С. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 29. Сизон О.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 30. Семененко А.В. – науковий співробітник ДНВЦ «Природа».
 31. Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
 32. Смаль І.В. – доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат географічних наук, доцент.
 33. Сидоран Н.І. – студентка IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
 34. Стрижевська Т.С. – студентка IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
 35. Соколова О.В. – Державної служби курортів і туризму Міністерства культури і туризму України
 36. Стафійчук В.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
 37. Томашук Д.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 38. Томченко О.В. – науковий співробітник ДНВЦ «Природа».
 39. Ховалко А.Б. – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.
 40. Шандор Ф.Ф. – завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету, кандидат соціологічних наук, доцент.
 41. Шилкіна А.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 42. Яценко Б.П. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Науковий збірник «Географія та туризм» (випуск №8 ) підготовлений на базі кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка і містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Туризм: наука, освіта, практика», яка відбулась 3-4 червня 2010 р. на базі географічного факультету.

До збірника увійшли публікації як провідних фахівців-географів, теоретиків і практиків туристсько-рекреаційної сфери, так і молодої генерації географів і рекреологів. У збірнику представлена достатньо широка географія авторів і палітра розглянутої проблематики. Свої позиції та власне бачення шляхів вирішення піднятих науково-практичних питань аргументують представники Києва, Севастополя, Луганська, Чернівців, Ніжина. Львова, наукових центрів «близького» (Росія, Москва) та «далекого» (США, Маямі) зарубіжжя.

Проблематика збірника охоплює питання розвитку рекреації і туризму України та її регіонів, розробки туристичних маршрутів, українсько-польського та українсько-британського співробітництва у галузі туризму, функціонування рекреаційно-туристських комплексів Іспанії, Японії, країн Південно-Східної Азії, розвитку антарктичного туризму.

Ряд матеріалів присвячено проблемам міжнародного туризму, аналізу європейського досвіду розвитку геотуризму, стану і тенденціям розвитку туристичної освіти. Матеріали збірника, які віддзеркалюють результати (початкові, проміжні й заключні) науково-практичних розробок і актуальні питання рекреаційно-туристської сфери, будуть цікаві практикам – організаторам туризму, а також студентам та викладачам ВНЗ України, які здійснюють підготовку фахівців для національної туристичної індустрії.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету імені Тараса Шевченка