English Ukrainian
Випуск 9 PDF Друк E-mail

І. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ

Лісовський С.А. Туризм як чинник забезпечення збалансованого розвитку регіонів України

Проаналізовано проблеми переходу  України до збалансованого розвитку. Досліджено ресурси та можливості забезпечення  збалансованого розвитку регіонів країни. Визначено роль туризму у практичному забезпеченні збалансованого розвитку регіонів.

Балабанов Г.В., Гільберг Т.Г. збалансований регіональний розвиток і туризм

Розкрито суть категорії «збалансований регіональний розвиток» стосовно умов сучасної України. Підкреслено необхідність прогресивних змін структури господарства регіонів держави. Розглянуто роль туризму як чинника регіонального розвитку.

Смирнов І.Г. Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку

Розкрито сутність, роль та функції логістичного менеджменту в міжнародному туризмі як чинника сталого розвитку останнього. Опрацьовано методику визначення оптимального туристичного навантаження на прикладі відпочинкового морського туризму та пізнавального туризму у великому місті. На базі застосування алгоритму логістичного аудиту рівня сталості туристичної індустрії країни, регіону розроблено організаційну схему стратегічного логістичного менеджменту в міжнародному туризмі.

Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій

У статті розкрито сутність туризму виробничої спадщини, передумови та фактори його формування, пов’язані з постіндустріальними трансформаціями суспільства. Проаналізовано світовий досвід розвитку даного виду туризму та можливості його запровадження в Україні.

Божук Т.І. Дослідження релігійних об’єктів для потреб туризму (методичні аспекти)

Розроблено алгоритм дослідження релігійних об’єктів для потреб використання у екскурсійно-туристичній діяльності. Охарактеризовано зміст і технологію виконання завдань на кожному із етапів дослідження релігійних об’єктів.

Шпарага Т.І., Ломачук І.В. Замкові комплекси України як об’єкт туристичної діяльності

Визначено сутність і види замкових комплексів. Проаналізовано поширення, стан збереженості та  можливості використання замкових комплексів України у туристичній індустрії.

Діденко Д.В., Ларікова С.С. Дослідження трактування поняття «туристична привабливість території»

Розглянуто підходи вчених, щодо трактувань поняття «привабливість» та досліджено її види. За результатами проведеного аналізу надано визначення «туристична привабливість території».

Мітюк О.В., Приходько А.І. Геомаркетинг як інструмент сталого розвитку

У статті розглянута конкуренція між регіонами України та дотримання концепцій сталого розвитку у процесах регіоналізації. Запропоновані концепції комплексу геомаркетингу, які повинні бути розроблені в результаті прийняття і вироблення нових ідей і підходів.

Брунець Б.Р. Структурна побудова туристичної інфраструктури

У статті здійснено структурну побудову туристичної інфраструктури виходячи із методик дослідження та технології оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів.  Встановлено взаємозв’язок між рекреаційно-туристичними ресурсами та інфраструктурними складовими  котрі дають змогу  забезпечити  сталий  розвиток.

Корома Н.С. Проблеми розвитоку сталого туризму в Чорноморському регіоні України. Уроки Балтики

Розглянуто та проаналізовано проблеми сталого розвитку туризму на прикладі Чорноморського регіону України. Вивчено досвід співпраці країн регіону Балтійського моря.

Ільїн Л.В., Каліновський Д.І., Ільїна О.В. Рекреаційне оцінювання природного потенціалу водойм українського Полісся

Розглядаються водойми Українського Полісся як об’єкти рекреаційної діяльності, дано комплексну оцінку придатності водойм для рекреаційно-туристського використання за сукупністю цільових (загальних, особливих, індивідуальних, специфічних) критеріїв і показників.

Czapliński Paweł mgr Kibycz Anna Aktywność spoleczności lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego kaszub

В регіонах з яскраво вираженою культурною самобутністю, таких як Кашуби, перспективним напрямком розвитку є етнотуризм.  В статті досліджено культурну спадщину Кашуб, анімація та промоція локальною спільнотою етнотуристичного продукту з метою активного розвитку на територіїї краю етнотуризму.

Свірідова Н.Д., Негода Г.А. Дослідження стану та перспектив розвитку регіонального туризму в Луганській області

Важливим завданням економіки регіону є створення ефективного виробничо-господарського комплексу, який мав би потенціал розвитку туристичної галузі. Луганській області запропонована низка заходів, спрямованих на активізацію туристської діяльності .

Пестушко В.Ю., Чубук Ю.П. Чорнобильська АЕС як туристична дестинація

Показана динаміка і структура туристичних потоків до Чорнобильської АЕС, що розглядається як один з найважливіших об’єктів «похмурого» туризму.

Козловська О.С. Особливості та перспективи розвитку туризму до Чорнобильської зони

Проаналізовано особливості та обгрунтовано перспективи розвитку туризму до Чорнобильської зони. Проведено оцінку наявної туристичної інфраструктури. Розкрито окремі організаційні аспекти. Визначено найатрактивніші туристичні об'єкти зони. Проаналізовано динаміку цін на тури.

Безпалько Я.В. Проблеми та перспективи функціонування курортного господарства Криму на сучасному етапі

Питання збереження унікальної природи Криму. Питання про пріоритетність розвитку рекреаційної галузі для Криму. Розробка стратегії майбутнього Кримського регіону. Деконцентрація та диференціація в курортному господарстві Криму. З`ясування проблем і ще не використаних потенційних можливостей Криму і окреслення перспективи розвитку півострова як головного курортного регіону України.

Павленко Т.М. Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму

Оцінено естетичні якості території Полтавської області. Удосконалено методику оцінки естетичних якостей території для туристично-рекреаційних цілей. Запропоновано проводити оцінку за показниками горизонтального і вертикального розчленування рельєфу та показника ландшафтного різноманіття (розраховується як показник ентропії Шеннона).

Доан П.В. Вплив подієвого туризму на розвиток регіону

У даній статті аналізується вплив подієвого туризму на розвиток регіону, досліджується світовий досвід організації нових подій, а також формулюється концепція розвитку подієвого туризму в Україні.

Вергун Л.І. Сільський туризм в Україні

У статті розглядається явище сільського туризму в Україні як один із шляхів підвищення рівня життя та доходів сільського населення. Подається поняття "сільський туризм", історія зародження та розвитку сільського туризму в Україні та перспективи його подальшого розвитку.

Черненко А.П. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні. Проблеми та перспективи

ІІ. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ

Мальська М.П., Антонюк Н.В. Напрями удосконалення державного регІІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТУРПРОДУКТ ТА ТУРБІЗНЕС У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО-2012улювання розвитку туристичних послуг

Розглянуто моделі державного регулювання туристичної галузі, що реалізуються у європейських країнах. Проаналізовано проблеми розвитку туристичної галузі України та роль державних органів влади у їхньому вирішенні. Намічено найдієвіше механізми державного регулювання туристичної галузі України.

Кіптенко В.К. Продукт туристичної території

Розглянуто понятійно-термінологічну сутність продуктів туристичних території. Визначено роль відокремлення окремих базових та інтегральних продуктів в управлінні територіальним розвитком туристичної території.

Федчук А.П. управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі антарктичного туризму)

На базі системного підходу визначено основні елементи туристичного процесу у віддалених екстремальних регіонах Землі: вмотивовані туристи, туристичні компанії (індустрія туризму), райони формування турпотоків, транзитні райони, а також райони реалізації мети подорожі (туристичні стоянки). На прикладі антарктичного туризму показано шляхи застосування для кожного елементу регіональних інструментів управління – процедур ОВНС, екологічного моніторингу, функціонального зонування території.

Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму

Проаналізовано множину рекреаційних спонук людини та їх вплив на ринок дозвіллєво-рекреаційних послуг. Окреслено характер розвитку рекреаційної сфери людської життєдіяльності. З позиції реакції ринку на рекреаційні спонуки і потреби сучасної людини обґрунтовано закономірності розбудови глобальної індустрії туризму.

Козловський Є.В. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційними проектами в туристичних центрах України

У даній статті здійснюється спроба розглянути проблеми підвищення ефективності управління інвестиційними проектами в галузі туризму на місцевому рівні. Особлива увага приділяється розробці концепції управління інвестиційними проектами в туристичних центрах України, що визначає можливості, напрямки й способи регулювання інвестицій на основі аналізу світового досвіду. Ключові слова: туризм, туристична політика, інвестиційний проект, бюджет розвитку, місцеве самоврядування.

Удовиченко В.В., Максименко Д.С. Елементи комплексу маркетингових комунікацій в системі популяризації фортифікаційних споруд

В даній статті сформульовано та розглянуто елементи комплексу маркетингових комунікацій в системі популяризації фортифікаційних споруд. Запропоновано підходи до вирішення питання популяризації останніх.

Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні «ЄВРО 2012»

Хоча, Автономна Республіка Крим не прийматиме участь у проведенні футбольних матчів у "Євро 2012", який проводитиме Україна, вона залишається однією з пріоритетних напрямків для відвідування туристами. Тому досить важливим є дослідження заходів, які зазначені в державних програмах підготовки до «Євро 2012» та в інших програмах, які стосуються розвитку туризму в регіоні та самої автономії зокрема.

Дем’яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні

Управління екскурсійною діяльністю в Україні потребує певної системи заходів щодо вдосконалення й упорядкування. Дана стаття має на меті проаналізувати сучасний стан системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності та запропонувати шляхи її вдосконалення.

Калабухова А.А. Прийняття та реалізація управлінських рішень в менеджменті туристичного підприємства

Розглядається інформаційне забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень в менеджменті туристичного підприємства. Надається перелік інформаційних джерел, що використовуються керівником. Надані пропозиції по вдосконаленню інформаційного забезпечення.

Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012

Розкрито проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро – 2012. Визначено сутність готельного господарства та основні особливості його функціонування. Виконано аналіз сучасного стану готельної бази в Україні.

Глібова Ю.В. Аналіз стану та перспективи розвитку готельного господарства м. харкова у ході підготовки до ЄВРО-2012

Проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу згідно вимог УЄФА передбачає якісну та кількісну підготовку готельної інфраструктури як однієї з трьох важливих компонент після спортивної та транспортної.

Кашуба C.Г. Пропозиція туристичного продукту України

Розглядається  пропозиція туристичного продукту України на прикладі пропозиції туристичної компанії «Два чемодана» у внутрішньому та в’їздному туризмі,  особливості  та перспективи  відносин  «туроператор – тур агент – турист» в процесі продажу турпродукту України.

Кіптенко В.К., Волосевич А.В. Пропозиція туристичного продукту України в мережі Інтернет

Проаналізовано пропозицію туристичного продукту України в мережі Інтернет

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Антонюк Н.В. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор.

Балабанов Г.В. – завідувач кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету, доктор географічних наук, професор.

Безпалько Я.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Божук Т.І.  – доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола кандидат технічних наук, доцент.

Брунець Б.Р. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

Вергун Л.І. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Волосевич А.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гільберг Т.Г. – доцент Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат географічних наук, доцент.

Глібова Ю.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Діденко Д.В. – студентка східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Дем’яненко Ю.С. – студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Доан П.В. – студент IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.

Ільїн Л.В. – завідувач кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор.

Ільїна О.В. – доцент кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент.

Каліновський Д. І. – аспірант кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Кіптенко В.К. - доцент кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.

Калабухова А.А. – студентка східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Кашуба C.Г. – директор туристичної компанії «Два чемодана».

Козловська О.С. – студентка 4-го курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.

Козловський Є.В. – старший викладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат наук з державного управління.

Корома Н.С. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.

Ларікова С.С.  – старший викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Ломачук І.В. – студентка 4-го курсу Київського національний університет імені Тараса Шевченка.

Лісовський С.А. – завідувач відділу природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України, доктор географічних наук, старший науковий співробітник.

Максименко Д.С. – студент кафедри географії України Київського національний університет імені Тараса Шевченка.

Мальська М.П. – завідувач кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук доцент.

Мітюк О.В. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.

Негода Г.А. – аспірантка Східноукраїнського університету імені Володимира Даля.

Свірідова Н.Д. – завідуюча кафедрою туризму і готельного господарства Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, доктор економічних наук, професор.

Павленко Т.М. – асистент кафедри загальноекономічних  дисциплін Полтавського університету економіки і торгівлі.

Пестушко В.Ю. – доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук, доцент

Приходько А.І. – аспірант кафедри країнознавства та туризму  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рутинський М.Й. – доцент кафедра туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.

Смаль В.В. – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.

Смирнов І.Г. – професор кафедри країнознавства та туризму 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.

Czapliński Paweł – Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii.

Кібич А.Д. – асистент, викладач географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

Удовиченко В.В. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.

Федчук А.П. – завідувач групи міжнародних договорів та науково-технічного співробітництва Національного антарктичного наукового центру МОН України, кандидат географічних наук.

Черненко А.П. – студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чубарова Е.Е. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чубук Ю.П. – спеціаліст по роботі з іноземними  туристами Агентства інформації міжнародного співробітництва і розвитку «Чорнобильінтерінформ».

Шпарага Т.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Черговий випуск збірника «Географія та туризм» №9 продовжує публікувати матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Туризм: наука, освіта, практика», що пройшла на базі кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка  3-4 червня 2010 р. на географічному факультеті.

Якщо концептуальна основа попереднього випуску визначалася науково-освітніми аспектами розвитку туристичної галузі, то даний збірник приділяє більшу увагу практиці туристичного бізнесу та проблемам, що виникають у даній сфері. Представлені у збірнику матеріали охоплюють проблематику стійкого розвитку та регіональних проблем туризму, управління розвитком регіону з акцентом на розвитку туристичної справи, а також особливості формування національного туристичного продукту в контексті підготовки до чемпіонату Європи з футболу, що має відбутися у нашій державі у 2012 р. Привертає увагу широкий спектр підходів щодо вдосконалення туристичного продукту України, а також широкий інтерес щодо шляхів переходу на засади стійкого розвитку туристичної галузі.

Матеріали збірника віддзеркалюють доробок не лише українських фахівців, але і їхніх зарубіжних колег. Враховуючи поліаспектність тематики та комплексність підходу до досліджуваних питань, даний збірник може зацікавити широку аудиторію як науковців, так і експертів-практиків, а також бути корисним у навчальному процесі для студентів відповідних спеціальностей.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету імені Тараса Шевченка