English Ukrainian
Випуск 11 PDF Друк E-mail
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Любіцева О.О., Мальська М.П., Зінько Ю.В. Концептуальні засади географії рекреації і туризму

Розглядаються шість найбільш вживаних концепцій географії рекреації і туризму, які можуть бути запропоновані як концептуальні засади геопросторової організації туризму до туризмології

Смирнов І.Г. Таймшер: система володіння відпочинком

Розкрито значення та місце в міжнародному туристичному бізнесі, а також сутність та особливості його новітнього різновиду – системи володіння відпочинком (таймшеру)

Кіптенко В.К. Туризм у регіональній політиці України

Розглянуто ключові положення державної стратегії регіонального розвитку щодо рекреаційно-туристичної діяльності в Україні.

Самбурова Е.Н. География туризма в Китае

После начала экономических реформ и перехода к политике открытости внешнему миру в 1978 г. начался этап стремительного развития туризма в Китае. В настоящее время Китай стал важнейшей туристской дестинацией, занимая 4-е место в мире по количеству принимаемых туристов. Благодаря росту уровня жизни жители Китая проявляют все больший интерес к путешествиям за границу. Стремительно растет внутренний туризм. Туризм стал стратегической отраслью в развитии Китая. В статье рассматриваются особенности динамики и географии внутреннего и международного туризма в КНР, анализируется структура туристских потоков.

Бучко Ж.І., Круль Г.Я. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області

У статті аналізується просторове розміщення закладів готельного типу і харчування в розрізі адміністративних районів Чернівецькій області. Виділені райони зі значною та недостатньою забезпеченістю готелями і підприємствами ресторанного господарства. Обґрунтовані передумови і причини розміщення закладів гостинності.

Лаврук М.М. Географічна типізація полонин Гуцульщини для рекреаційно-туристичних потреб

На підставі польових досліджень виділено основні типи полонин Гуцульщини та наведено їхні характеристики для подальшого аналізу туристично-рекреаційного потенціалу відповідно до різних видів відпочинку.

Ключові слова: полонина, туристично-рекреаційні ресурси полонин, типи полонин, полонинський туризм, Гуцульщина.

Новикова М.В., Лола Ю.Ю. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм

Досліджено сучасні умови реалізації процесу управління на туристичних фірмах, побудовано модель управління ними, встановлено комплекс необхідних компетенцій менеджерів для здійснення ефективної діяльності.

Хлиманкова М А. Сезонные колебания в туризме

Данная статья посвящена сезонным колебаниям в мировом туризме. Данная тема актуальна в настоящее время, т.к. с развитием массового туризма все сильнее проявляются тенденции неравномерного развития данной отрасли, четко проявляются циклично-волновые процессы в туризме. Одним из проявлений таких процессов является такое социальное явление как сезонные колебания. В данной статья дается обзор основных теоретических понятий: дается определение сезонных колебаний, выделяются факторы, определяющие данного рода колебания, дается обзор классификаций территории в зависимости от сезонных колебаний, и кроме того, выделяются их последствия.

Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму

Проаналізовано ставлення населення Криворіжжя до розвитку індустріального туризму. Виявлено категорії мешканців, які найбільш схильні до заняття даним видом туризму.

Зацепин С.В. Социальные предпосылки развития экологического туризма в современном обществе

В статье разбираются основные социальные и экономические предпосылки развития экологического туризма в современном обществе. Рассматривается основные социологические концепции на базе которых возможно изучение этих предпосылок. Изучаются различные категории этих предпосылок. Дается представление об экологическом туризме как характерной практики современного общества.

Жураєва К.А. Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні та світі та шляхи їх вирішення

В даній статті мною були розглянуті головні проблеми розвитку туризму в світі та в Україні та приведені шляхи зменшення їх впливу.

Паламарюк М.Ю. Географія туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області

Чернівецька область володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом. В статті розглянуті природні, культурно-історичні та інфраструктурні ресурси, які є основою розвитку туризму і впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності.

Юровчик В.Г. Аналіз рекреаційної діяльності у Волинській області

Проведене дослідження розвитку всіх напрямів рекреації у Волинській області. Досліджена можливість подальшої організації рекреаційної діяльності з урахуванням використання наявних природних рекреаційних ресурсів. Охарактеризовані об’єкти природно-заповідного фонду Волинської області. Виявлені напрямки, завдання щодо охорони, використання та розвитку ПЗФ Волинської області

Ключові слова: рекреація, відпочинок, природно-заповідний фонд, санаторій, туризм.

Ляшук М.М. Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області

Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області. Проаналізовано сучасний стан готельного господарства Волинської області. Досліджено територіальну концентрацію та рівень розвитку підприємств готельного господарства шляхом розрахунку індексу територіальної концентрації та індексу локалізації.Ключові слова. Підприємства готельного господарства, індекс територіальної концентрації, індекс локалізації.

КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Савчук І.Г. Теоретичні аспекти географічного вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення

Раскрыты основные положения современных теоретических подходов к изучению международного пассажирского железнодорожного сообщения. Поданы концепты геоэкономических эффектов, вызванных его существованием. Раскрыто суть теоретической модели «зведа Леграна».

Реттінгер Р., Сташак П. Доступність комунікаційних шляхів Камбоджі

Ворфлік Г.С. Геополітичні аспекти курдського конфлікту

Розглянуто питання незалежності курдів, проаналізовано геополітичні аспекти етнічного конфлікту в регіоні. Досліджено можливі наслідки утворення незалежного Курдистану та шляхи поліпшення геоконфліктної ситуації на Близькому Сході.

Ніщименко В.І. Геополітичні наслідки проголошення незалежності Косово в географічному розрізі

Розглядається вплив появи нової незалежної держави – Косово на геополітичну ситуацію у світі, а також приналежність країн до певних географічних регіонів.

Дирда А.О. Державний нейтралітет як альтернатива зовнішньополітичного курсу України в сучасних умовах: «за» і «проти»

Розглянуто переваги й недоліки концепції державного нейтралітету як альтернативи зовнішньополітичного розвитку України на прикладі Швейцарії. Виявлено характерні особливості функціонування швейцарської моделі державного нейтралітету в сучасних умовах. Окреслено основне коло проблем, які необхідно вирішити Україні у разі проголошення нейтралітету. На основі аналізу умов, необхідних для прийняття нейтралітетуУкраїною, розроблено пакет правил, які мають забезпечити міжнародну безпеку на теренах «сірої зони» та ефективну реалізацію зовнішньополітичних стратегій держав, що мають або прагнуть здобути нейтральний статус, до яких належить і Україна.

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Горячко М.Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду  (на примере Дальнего Востока России)

В статье представлены основные направления влияния крупного инвестиционного проекта по подготовке города Владивостока к саммиту АТЭС-2012 на социально-экономическую среду территории. Представлена характеристика современных инвестиционных процессов Владивостока и оценка их обусловленности реализацией инвестиционного проекта. Дается качественная оценка социально-экономического эффекта от реализации Проекта на развитие города.

Афанасьєв О.Є. Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості Дніпропетровщини

Обґрунтовується зміст історії регіонального природокористування як змістовної бази для розробки комплексних туристсько-екскурсійних маршрутів територією Дніпропетровської області. Типи й види природокористування, що історично формувалися й еволюціонували на теренах регіону, залишили по собі чималу історико-культурну спадщину. На фоні низького й неврегульованого розвитку туризму в регіоні, відсутності системи туристсько-екскурсійних маршрутів в краї, пропонуються три нові комплексні маршрути – «В гості до павлоградського шахтаря», «Скіфська пектораль: Золоте кільце Придніпров’я», «Три річки – одна доля: дивосвіт Протовчанщини».

Ключові слова: регіональний туризм, історія регіонального природокористування, типи природокористування Дніпропетровщини, туристсько-екскурсійний маршрут з історії природокористування.

Смирнов І.Г. Логістичний аспект туристичних чудес України: заповідник «Кам’янець»

Розкрито логістичні, тобто торговельно-складські та митно-транспортні функції середньовічного міста-фортеці Кам’янця-Подільського – одного з туристичних чудес України. Стаття вносить свою частку у висвітлення розвитку як транспортної та торговельної логістики в Україні в історичному аспекті (на прикладі середньовічного місця – фортеці Кам’янець), такі в дослідження логістичного аспекту туристичних чудес України – в межах новітнього науко-практичного напрямку – логістики туризму.

Уліганець С.І., Стригун О.Г. Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час проведення ЄВРО - 2012 у місті Києві

В даній статті сформульовано і обґрунтовано необхідність розробки та провадження альтернативних та кункурентноспроможних видів туристичного продукту.

Ступина О.Г. Применение концепции управления дестинацией при планировании и развитии туризма в приграничных районах

Статья содержит анализ концепции управления дестинацией. Рассмотрено ее применение при планировании и развитии туризма в приграничных районах на примере стран ЕС.

Вергун Л.І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в регіонах України

Розглянуто сучасний стан туристичної галузі в регіонах України та перспективи її розвитку. Розробка регіональних цільових комплексних програм розвитку туризму - важливий державний інструмент впливу на туристичну галузь в регіоні. Запропоновано рекомендації щодо раціонального використання природно-заповідних територій України та вдосконалення розробки стратегічного плану розвитку туризму в Україні.

Руднєва М.Г. Функціональна структура виноградарсько–виноробного кластеру Криму – суспільно-географічний аспект

В статті розглянуто основні елементи функціональної структури виноградарсько-виноробного кластеру. Проведено їх порівняння з аналогічними структурами агропромислових комплексів та доведено ефективність саме кластерної моделі розвитку виноробної промисловості Криму.

Бачинська О.В. Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району

В даній роботі були вивчені, аналізовані та засвоєні проблеми суспільно-територіального комплексу адміністративного району. Виконано дослідження територіальних спільностей населення і виробництва, їх поєднання та взаємодія. Це дало змогу виділити види територіальних спільностей поселень і типи спільностей для виробництва, елементи територіальних структур, взаємодію територіальних структур населення і виробництва та вивчено проблеми життєдіяльності населення.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Даценко Л.М., Підлісецька І.О. Аналіз зарубіжних туристичних карт

У статті зроблено аналіз поліграфічно виданих зарубіжних туристичних карт на різні регіони. Дано загальну оцінку особливостям оформлення туристичних карт.

Беба Н.В. Картографічні твори на службі туристів

Розглянуто основні особливості укладання і використання найпоширеніших серед туристів видів картографічних творів (оглядові та маршрутні карти, плани населених пунктів). Проаналізовано системний підхід, як основу створення картографічних творів рекреаційної діяльності. Запропоновано градацію рівнів картографування для картографічних творів туристської тематики.

Власенко М.М. Аналіз аспектів інформаційно-технологічної глобалізації в Латинській Америці

В статті проаналізовано основні аспекти інформаційно-технологічної глобалізації, такі як індекс мережевої зрілості та рівень підключеності до мережі Інтернет а також явища, які являють собою результат впливу глобалізації на суспільне середовище – цифровий розрив, та цензура.

Ключові слова: інформаційно-технологічна глобалізація, індекс мережевої зрілості, індекс цензури, цифровий розрив, цифрова нерівність.

ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Черней Е.І., Олійник Я.Б., Калько А.Д. Географічні параметри впливу планетарних процесів на геологічні формації

Проаналізований зв’язок вуглеводневих геологічних формацій з планетарними процесами та космічними явищами. Ключові слова: газогідратні поклади, підгідрати, вміщуючі породи, тріщини, шельф, гірські породи.

Пендерецький О.В. Метод оцінки екологічного стану ґрунту з використанням Fuzzy-технологій

Розроблений метод оцінки екологічного стану ґрунту на основі fuzzy-теорії за виміряними значеннями концентрацій важких металів. Метод апробований на фактичному матеріалі. Ключові слова: екологічний стан, забруднення, методи, стандарти, fuzzy-теорії, ґрунт, шкала оцінки, концентрація, фон.

Снытко В.А., Широкова В.А., Низовцев В.А., Фролова Н.Л. Гидрологическая и ландшафтная ситуация Балтийского ската Тихвинской водной системы (север европейской части России)

В 2010 г. на территории Ленинградской области были проведены работы комплексной историко-научной экспедиции «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII-XIX вв.», организованной Институтом истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова РАН. Главной целью экспедиции было проведение историко-научных, гидрологических и ландшафтных исследований Тихвинской шлюзованной водной системы. Предварительно по архивным и литературным источникам изучалась история водных сообщений Петровской эпохи 1695-1725 гг. Непосредственно на местности выявлялись изменения в природной среде  после постройки системы, изучалась динамика развития природных процессов.

Явкін В.Г., Ясенчук В.І., Мельничук А.Я. Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища

У роботі даються особливості поширення цінових пропозицій в приаквальних територіях Дністровського водосховища. Це дає змогу прознозувати просторовий розподіл рекреаційної цінності ділянок узбережжя. Наведено ознаки рекреаційної привабливості в населених пунктах узбережжя.

Сломінська Л.С. Суб’єкти природокористування у Вінницькій області: особливості і деякі результати дослідження

Розглядаються ролі та інтереси зацікавлених сторін в існуючій системі управління природокористуванням на регіональному рівні - жителів територіальних громад населених пунктів та державних служб, відповідальні за природокористування у регіоні. Використовуючи результати анкетного опитування та метод покрокового аналізу випливу зацікавлених сторін проблеми природокористування висвітлено з різних точок зору.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Афанасьєв О.Є. – кандидат географічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, геолого-географічний факультет, кафедра фізичної та економічної географії.
 2. Бачинська О.В. – студентка, Університет сучасних знань, кафедра природничих наук та екології, спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 3. Беба Н.В. – здобувач, керівник проектів і програм ЗАТ «Візіком», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. географічний факультет, кафедра геодезії та картографії.
 4. Бучко Ж.І. – кандидат географічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму.
 5. Вергун Л.І. – студентка 1 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 6. Власенко М.М. - студентка 3-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 7. Ворфлік Г.С. – аспірантка 3-го року навчання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 8. Горячко М.Д. – кандидат географических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.
 9. Дирда А.О. – студентка 3-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення “Міжнародні відносини».
 10. Даценко Л.М. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра геодезії та картографії. Жураєва К.А. – аспірантка, директор ТОВ «Сузір’я Туризму», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 11. Зацепин С.В. – cпециалист социологических наук, г. Самара.
 12. Зінько Ю.В. – старший науковий співробітник, Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень.
 13. Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра  розробки родовищ корисних копалин.
 14. Кіптенко В.К. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 15. Круль Г.Я. – кандидат географічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму.
 16. Лаврук М.М. – кандидат географічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра географії України.
 17. Лола Ю.Ю. – викладач, кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет, кафедра туризму.
 18. Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
 19. Ляшук М.М. – здобувач, Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра туризму і готельного господарства.
 20. Мальська М.П. – завідувач кафедри туризму, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет.
 21. Мельничук А.Я. – магістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму.
 22. Ніщименко В.І. – студент 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму. Низовцев В.А. – кандидат географических наук,  вед. н. с,  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет.
 23. Новикова М.В. – викладач, кандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет, кафедра туризму.
 24. Олійник Я.Б. – декан географічного факультету, заслужений діяч науки і техніки, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор,     Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Паламарюк М.Ю. – асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту.
 25. Пацюк В.С. – асистент, Криворізький державний педагогічний університет, кафедра фізичної географії та геології.
 26. Підлісецька І.О. – асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  географічний факультет, кафедра геодезії та картографії.
 27. Пендерецький О.В. – доцент, кандидат технічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра туризму.
 28. Руднєва М.Г. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 29. Реттінгер Р. – кандидат географічних наук, Педагогічний Університет, м. Краків, Інститут географії, факультет туризму та регіональних досліджень.
 30. Сташак П. – магістр, Педагогічний Університет, м. Краків, Інститут географії, факультет туризму та регіональних досліджень. Савчук І.Г. – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Інститут географіїх НАН України, відділ суспільно-географічних досліджень. Самбурова Е.Н. – кандидат географических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра географии мирового хозяйства.
 31. Сломінська Л.С. – аспірант, Інститут Географії НАН України. Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 32. Снытко В.А. – доктор географических наук, профессор, член-коррепондент РАН, Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, гл. н. с.
 33. Стригун О.Г. – магістр 2-го курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 34. Ступина О.Г. – аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра рекреационной географии и туризма.
 35. Уліганець С.І. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 36. Фролова Н.Л. – кандидат географических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет.
 37. Хлиманкова М.А. – аспирантка  2-го года обучения, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
 38. Черней Е.І. – доктор технічних наук, професор, Європейський університет, кафедра економіки.
 39. Широкова В.А. – доктор географических наук, Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН, зав. отделом.
 40. Юровчик В.Г. – кандидат географічних наук, старший викладач, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів.
 41. Явкін В.Г. – завідувач кафедри географії та менеджменту туризму, кандидат географічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет.
 42. Ясенчук В.І. – асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В черговому науковому збірнику «Географія і туризм» (№11)  міститься 35 статті, які об’єднанні у п’ять рубрик.

В першій рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» міститься 14 статей. Найбільш цікавими є розробки, присвячені актуальним проблемам розвитку туризму в Україні та світі, шляхам їх вирішення. Ряд матеріалів висвітлює географію туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області, її природні, культурно-історичні, інфраструктурні ресурсами, що є основою для розвитку туризму і впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності.

Рубрика «Країнознавство як міждисциплінарний напрям наукових досліджень:актуальні проблеми» об’єднує 5 статей. Привертають увагу матеріали, присвячені аналізу геополітичних наслідків проголошення незалежності Косово та впливу цього чинника на геополітичну ситуацію в світі. Третя рубрика «Проблеми регіонального розвитку» складається з 8 статей. Інтерес викликають матеріали, присвячені аналізу сучасного стану та перспектив розвитку туристичної галузі в регіонах України та розробці регіональних  цільових комплексних програм розвитку туризму.

Четверта рубрика «Геоінформаційні системи та їх застосування» містить 3 статті, матеріали яких присвячені аналізу зарубіжних туристичних карт та інших картографічних творів.

Рубрика «Природнича географія: теорія та практика» містить 5 статей. Найбільш цікавими є розробки, присвячені особливостям поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення (на прикладі Дністровського водосховища), яка дає змогу прогнозувати просторовий розподіл рекреаційної цінності ділянок узбережжя. Таким чином, збірник є достатньо вагомим внеском у подальшій  розвиток уявлень про суспільно-географічну та рекреаційно-туристську проблематику національного, європейського і світового рівня.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету імені Тараса Шевченка