English Ukrainian
Випуск 13 PDF Друк E-mail
І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Бейдик О.О. Некрополь Сан-мікеле (Венеція) та слов'янсько-італійські культурні зв'язки

 Поглиблено уявлення про слов’янську складову рекреаційно-туристських ресурсів острова-некрополя Сан-Мікеле (Венеція) в контексті слов’янсько-італійських культурно-історичних  зв’язків

 Ключові слова: біосоціальні гомогенні ресурси, некрополі, функції островів, культурні зв’язки, поезія.

Смирнов І.Г. Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: давньоримський слід

Розкрито логістичні, тобто торговельно-складські та митно-транспортні функції середньовічного міста-фортеці Кам’янця-Подільського – одного з туристичних чудес України. Показано Давньоримський слід у створені та розвитку цього одного з туристичних див України.

Петрина Н.В., Третяк І.В.Національні парки Італії: територіальна організація мережі та особливості рекреації і туризму

Взаємодія природних умов і компонентів зумовили формування у межах території Італії різноманітних природних ландшафтів, однак активна господарська діяльність людини призвела до зменшення ландшафтного різноманіття і гостро поставила питання про необхідність їх збереження. У статті проаналізовано територіальну організацію мережі національних парків Італії за природними регіонами; показано зв’язок між природними умовами території та видами рекреації у національних парках.

Carfagna Elio Le nuove tendenze nella preparazione professionale nel settore turistico in Italia

 На сьогоднішній день еволюція і диверсифікація  туристського попиту визначає необхідність створення відповідної потребам спожива гнучкої моделі туристичної пропозиції. Така тенденція зумовлює необхідність  підготовки висококваліфікованих професійних кадрів, здатних запропонувати  розробку нових пропозицій та просування як туристичного регіону,  так і туристичних продуктів.

Coendo Elisabetta Rolando Italia – Ucraina: collaborazione nel settore turisticoЗміст подорожі та її відображення у світі ділових відносинах  Італія-Україна: співробітництво у галузі туризму ( роздуми).

Мішель Дюфор Презентація арт-бутік готелю «Casa Illica» як складової нового формату організації індивідуальних турів

Пономаренко О.В. Формування лінгво-країнознавчої компетенції  сучасного туриста як перспективний напрям і невіддільна складова розвитку міжнародного туризму

У відповідь на зростаючі запити сучасного туриста, зокрема – бути добре поінформованим щодо культури і навіть мови вибраної країни, автор статті звертає увагу на необхідність кваліфікованого викладання іноземних мов і забезпечення студентів відповідними навчальними підручниками та посібниками, представляючи, принагідно, подібну власну працю.

 Шпарага Т.І., Стахурська І.О. Сфера гостинності Італії

Досліджено становлення та сучасний рівень  розвитку сфери гостинності Італії. Встановлено основні типи і класи підприємств гостинності. Визначено структуру  мережі за кількістю підприємств, та їх місткістю. Виявлено регіональні відмінності сфери гостинності країни.

Скорченко Ю.А., Цехош С.В., Цехош И.В. Культурный туризм как форма трансграничного сотрудничества

В статье рассмотрены некоторые тенденции и перспективы развития культурного туризма как формы трансграничного сотрудничества.

Ключивые слова: культурный туризм, глобализация,культурное наследие, этнокультура,фольклор, обычаи.

В статті аналізується специфіка системно-аксіологічного підходу в дослідженнях соціальної комунікації, з’ясовуються методологічні основи ціннісно-орієнтованої теорії соціальної комунікації, дається узагальнене визначення поняття соціальної комунікації, розкривається прикладне значення цієї теорії для розробки соціально-етичної стратегії маркетингу туризму.

Гуцол А.В. Таймшер як клубна форма володіння відпочинком

У статті розкрито сутність поняття «таймшер», проаналізовано особливості впровадження системи таймшеру у світову практику клубного відпочинку.

Ключові слова: таймшер, апартаменти, готель, власність

Новикова В.І. Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро–2012

Зроблене узагальнення щодо розуміння терміну «туризм», формулювання ознак, за якими класифікують туристську діяльність. Подається використання певними видами туризму окремих видів рекреаційних ресурсів, класифікація яких здійснена за власною методикою. Виділені групи людей, що під час Євро–2012 будуть займатися культурно-розважальним і діловим туризмом. Зазначено два аспекти тлумачення терміну «інфраструктура» та пояснено виділення звичайної і специфічної інфраструктури туризму. Проаналізовано розвиток цих видів інфраструктури у зв’язку з проведенням футбольного чемпіонату в Україні.Ключові слова: види туризму, рекреаційні ресурси, інфраструктура туризму, Євро–2012.

Радченко О.М. Волонтерський рух та ЄВРО-2012 в контексті іміджу України

У цій статті аналізуються форми та методи залучення волонтерів для проведення видатних спортивних змагань, потенціал волонтерського руху для покращення міжнародного  іміджу України.Ключові слова: волонтери, спортивні змагання, Євро-2012, імідж України, кроскультурне спілкування.

Логвин М.М., Шуканов П.В. Сакральні ландшафти України як об’єкт туризму

В статті розглядаються сакральні ландшафти як свята спадщина. Підкреслюється, що святині завжди відігравали важливу роль у збережені духовних традицій нашого народу. Вони і тепер повинні бути точкою опори у становленні української держави. Акцентується, що ці території можуть стати невід’ємною складовою в’їздного туризму. Наголошується, що цілковите подолання економічної кризи за умов кризи духовної неможливо.

Кочеткова І.В. Соціо-функціональна класифікація рекреаційних ландшафтів

Пропонується визначення рекреаційного ландшафту і підходи до їхньої класифікації.

Ключові слова: рекреаційний ландшафт, антропогенний ландшафт, рекреаційні цикли

Підлісецька І.О. Розробка системи умовних позначень об’єктів історико-культурної спадщини для туристичних карт

У статті систематизовано та узагальнено різноманітні класифікації об’єктів історико-культурної спадщини. Розроблено схему об’єктів історико-культурної спадщини з детальним представленням нерухомих пам’яток: археологічних, історичних, архітектури та містобудування, монументального мистецтва, науки та техніки, як об’єкти туризму. Автором розроблена система умовних позначень цих об’єктів для туристичних карт.Ключові слова: історико-культурне надбання, класифікація об’єктів культурного надбання, система умовних позначень.

Зацепин С.В. Проблемы развития внутреннего туризма на примере Самарской области

В статье разбираются основные проблемы развития внутреннего туризма в России, а также его перспективы в Самарской области. Изучаются различные категории проблем внутреннего туризма. Дается представление о внутреннем туризме как перспективной сфере экономического развития.

Поплавська І.В. Державна політика у готельній сфері напередодні ЄВРО-2012

У  статті розглядається питання впливу держави на готельне господарство України у зв’язку із проведенням фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012р.Ключові слова: ЄВРО-2012, державна політика, інвестиції, готельне господарство

Пацюк В.С. Індустріальні об’єкти України як перспективні туристичні дестинації ЄВРО-2012

Розкривається необхідність диверсифікації туристичної пропозиції України в контексті проведення ЄВРО-2012 шляхом розвитку альтернативних туристичних видів, одним з яких є індустріальний туризм. Узагальнено досвід становлення даного туристичного напрямку на Україні, подано перелік найцікавіших для відвідувачів індустріальних підприємств.Ключові слова: індустріальний туризм, індустріальні об’єкти, ЄВРО-2012.

Владімірова Є.М. ЄВРО 2012: крок до розвитку ділового туризму в Україні

Проаналізовано особливості розвитку ділового туризму в Україні, специфіку його організації як окремого виду туризму. Запропоновано шляхи вирішення проблем розвитку ділового туризму на основі використання інфраструктури, матеріально-технічної та готельної бази Євро 2012  в Україні.Ключові слова: діловий туризм, Євро 2012, інфраструктура, готельна база.

Топіха О.Ю. Регіональні проблеми підготовки до Євро-2012

В статті розглянуті питання, пов’язані із регіональними проблемами підготовки міст-господарів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в спортивній, транспортній і туристичній інфраструктурах. Запропоновані пропозиції для їх вирішення. Ключові слова: Євро-2012, регіональні проблеми, інфраструктура.

Растворова М.О., Мацюк О.В. Запорізька область: аналіз та пропозиція альтернативних видів туризму як нових напрямків розвитку регіону і в контексті проведення «Євро-2012»

В статті розглядаються існуючі на даний час в регіоні види альтернативного туризму (екологічний, етнічний, історико-пізнавальний) та пропонуються нові (військовий, історичний, кінно- і парусно-історичний та ін.), що дозволяє винайти нові напрямки розвитку регіону, в тому числі і в контексті проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012». Ключові слова: туристично- рекреаційний потенціал регіону, альтернативний туризм, «Євро-2012»

Засєдка І.В. Можливості розвитку велосипедного туризму в контексті Євро-2012

Розкрито суть велосипедного туризму, висвітлено думки щодо необхідності розвитку цього виду відпочинку, особливо напередодні Євро-2012, проаналізовано основні проблеми, з якими зіткнулась Україна, та наведені приклади можливих веломаршрутів для Євро-2012. Ключові слова: велосипедний туризм, велосипедні маршрути, туристична інфраструктура, Євро-2012.

Рудая М.А. Євро-2012 як перспектива  покращення туристичного іміджу України

У статті розкрито зміст поняття туристичного іміджу, розглянуто туристичний імідж України на сучасному етапі та перспективи його покращення у контексті проведення Євро-2012.Ключові слова: туристичний імідж, туристичний потенціал, Євро-2012

Маринич К.О. Напрямки розвитку транспортної інфраструктури україни в умовах підготовки до ЄВРО-2012

В статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан та основні пріоритетні напрямки розбудови транспортної інфраструктури України за основними видами транспорту в процесі підготовки до футбольного чемпіонату ЄВРО-2012.

Заточна Ю.В. Перспективні напрямки розвитку туризму в Чилі

В статті проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал Чилі та розвинуті на його основі види туризму. Показано пріоритетні напрямки розвитку туризму Чилі. Окреслено перспективи туристичного співробітництва України і Чилі.

Дмитрієва К.Є. Наукові засади територіальної організації ресторанного господарства в ринкових умовах

Проаналізовано теоретичні основи територіальної організації ресторанного господарства. Особлива увага приділена конкретним правилам розміщення підприємств в ринкових умовах.

Ключові слова: ресторанний бізнес, раціональна організація, ринкова економіка.

Маденко О.В. Козацькі маршрути як складова позитивного туристичного іміджу України

У статті проаналізовано перспективи залучення туристичних об’єктів козацької доби до репрезентативних туристичних маршрутів в контексті підготовки і проведення Євро – 2012. Охарактеризовані об’єкти туристичних маршрутів, пов’язані з козацтвом в Україні.

Ключові слова: підготовка і проведення Євро – 2012, перспективи залучення туристичних об’єктів козацької доби, козацтво – як туристичний бренд України, формування позитивного іміджу України, козацькі маршрути, рівень інфраструктури

Тертична Ю.В. Сакральна архітектура України як об’єкт туризму

В статті проаналізовано сакральну архітектуру України як об’єкт туризму.

Петровська К.В. Рекреація і туризм для людей з обмеженими фізичними можливостями

Стаття висвітлює досвід, напрацьований в сфері організації рекреації та туризму людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні. Це один з перших кроків в дослідженні цього надзвичайно важливого напрямку.

Ключові слова:туризм,рекреація, реабілітація

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ

Вишневська О. О., Парфіненко А. Ю., Сідоров В.І. Проблеми підготовки навчальної літератури з туристичного країнознавства

В статті проаналізовано проблеми підготовки навчальної літератури з туристичного країнознавства. Наголошується на недостатній увазі видань з туристичного країнознавства до розробки теоретичної складової при викладенні дисципліни. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні структури і змісту підручника з туристичного країнознавства.

Малярчук П.М., Дунаєвська О.Ф., Козловський О.Ю., Світельський М.М. Підготовка бакалаврів за програмою «екологічний туризм» в Житомирському національному агроекологічному університеті

Розглянуто систему підготовки бакалаврів за програмою «Екологічний туризм» напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування». Представлені програми підготовки, навчально-методична, позааудиторна робота на екологічному факультеті, окреслені перспективи співпраці з громадськими організаціями і підготовки екологів. Ключові слова: екологічний туризм, бакалавр, екологічний факультет

Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Сутність та роль професійно-орієнтованої (екскурсійної) практики в підготовці менеджерів туризму

Розглянуто сутність і роль професійно-орієнтованої (екскурсійної) практики у підготовці менеджерів туризму.

Мотузенко О.О. Роль проектної діяльності у підготовці фахівців у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови (на прикладі міжнародного освітньо-культурного проекту «Італіамо»)

У статті розглянуто основні організаційні принципи та структуру міжнародного освітньо-культурного  проекту «Італіамо», як засобу сприяння підготовці фахівців  у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови.

Холодова О.О. Комунікаційна компетентність – основа професіоналізму спеціаліста у сфері маркетингу туризму

В статті обґрунтовується взаємозв’язок між критеріями професіоналізму і комунікаційною компетентністю спеціаліста в сфері маркетингу туризму. Аналізуються соціально-психологічні аспекти стратегії індивідуальної маркетингової комунікації. Комунікаційна компетентність оператора персонального продажу розглядається як системна єдність чотирьох факторів: комунікаційні знання, креативність, відповідальність, ініціатива.

Гапченко О.І. Геопросторові особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

У статті розглядаються основні геопросторові закономірності впровадження ІКТ на глобальному рівні. Також, в  даній статті подається аналіз результатів обрахунку рівня розвитку ІКТ в країнах світу та виокремлення на його основі центру, напівпериферії та периферії в світосистемі.

Ключові слова: Інформаційні Комунікаційні Технології, Індекс Розвитку ІКТ, центр, напівпериферія, периферія.

ІІІ. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

 Воронін І.М., Воронін І.І. Інформатизація як фактор розвитку сучасного суспільства

У статті дається аналіз процесу інформатизації як основного фактору розвитку суспільства на його сучасному етапі.

Смирнов І.Г. Митний контроль міжнародних туристопотоків у країнах  Європейського Союзу

Розкрито особливості прикордонно-митних вимог до міжнародних туристів та особливості проходження митного контролю в країнах Європейського союзу.

Смаль В.В. Терціаризація економіки України: порівняння з країнами Євросоюзу

 Терціаризація економіки ‑ важлива ознака постіндустріальності розвитку. У статті представлені результати дослідження рівня розвитку третинного сектору економіки України у порівнянні з країнами Євросоюзу. Виявлені найбільш проблемні сфери діяльності сектору послуг та викладені міркування щодо його подальшого розвитку.

Ключові слова: Україна, терціаризація, Європейський Союз, сфера послуг, постіндустріальна економіка.

Савчук І.Г. Використання геоекономічних ефектів при дослідженні експортоорієнтованого господарства країни

Дано авторські формулювання головних геоекономічних ефектів і розглянуто питання їх відображення на карті у контексті економіко-географічного вивчення експортоорієнтованого господарства країни.

Ключові слова: економіка-світ; геоекономічні ефекти; економічний каркас, експортоорієнтоване господарство країни.

Лисак К.О. Транснаціональна злочинність як деструктивний мегатренд сучасності в умовах глобалізації

У статті аналізуються особливості трансформаційних тенденцій, пов’язаних із міжнародною організованою злочинністю як соціально-політичним явищем в умовах сучасної глобалізації.

Ключові поняття: трансформація, глобалізація, транснаціональна організована злочинність.

Гуцол А.А. Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю

Стаття присвячена питанню розвитку логістичного комплексу Китаю. Особлива увага присвячена потенціалу транспортної мережі та її особливостям. Також подано опис участі КНР в міжнародних проектах з розбудови Евро-Азійських магістралей.

Нянько В.Р. Таллінн як культурна столиця Європи

В статті проаналізовано туристично-рекреаційний потенціал Таллінну та розвинений на його основі культурно-пізнавальний туризм. Показано пріоритетні напрямки розвитку туризму Таллінна. Окреслено перспективи туристичного співробітництва України і Естонії.

Ключові слова: туристичний потенціал, рекреаційні ресурси, туристична діяльність, культурна столиця, культурний туризм, культурні заходи, співробітництво в сфері туризму.

Сасько Н.В. Національна конкурентоспроможність України: географічний аспект

Виділено  фактори національної конкурентоспроможності України через призму регіонального, цивілізаційного та світ-системного підходів на основі аналізу Глобального індексу конкурентоспроможності.

Ключові слова: національна конкурентоспроможність, регіональний підхід, цивілізаційний підхід, світ-системний підхід

Шаповал Б.О., Авраменко Є.Ю. Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС

В публікації зазначено та проаналізовано основні аспекти трансформації зовнішньоекономічного комплексу Чехії на сучасному етапі.

Ключові слова – трансформація, зовнішньоекономічний комплекс, інтеграція,інвестиції, зовнішня торгівля товарами.

Гегедюш А.А., Грицак Ю.С. Передумови становлення та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу Угорщини

Розкрито передумови та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу (ЗЕК) Угорщини. Висвітлено тенденції розвитку та перспективи ЗЕК Угорщини.

Ключові слова: зовнішньоекономічний комплекс, географічна структура торгівлі, товарна структура торгівлі, інвестиції, іноземний туризм.

Сергієнко О.П. Цивілізаційні особливості соціальної сфери країн Перської затоки

Стаття розглядає сучасний стан соціальної сфери арабських країн Перської затоки. Виявляє основні проблемні аспекти її функціонування та розвитку, пов’язані з релігійним впливом.

Ключові слова: країни Перської затоки, соціальна сфера, релігійний фактор.

Авраменко Є.Ю., Шаповал Б.О. Переваги та недоліки вступу України до СОТ

Розкрито головні переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Висвітлено тенденції та перспективи співпраці України та СОТ у майбутньому.

Ключові слова: Світова організація торгівлі, експорт, глобалізація, торгівельні обмеження, протекціонізм, перетік капіталу.

ІV. ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Парфіненко А.Ю. Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку

В статті висвітлено роль та значення туристичного іміджу серед конкурентних переваг регіону. Розкрито його здатність виступати в якості певного територіального ресурсу, що впливає на конкурентоспроможність території. Визначено основні методологічні принципи регіонального туристичного іміджування.

Калько А.Д. Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області

Проаналізовані параметри використання туристичної інфраструктури як складової економічної безпеки держави на прикладі Рівненської області.

Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, туристична діяльність, економічна безпека.

Мельник Л. В. Петренко О.Ю. Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні

У статті охарактеризовано особливості становлення і розвитку зерно продуктового ринку в Україні. Визначено чинники формування та напрямки підвищення ефективності зернового виробництва.

Бондарець Д.С. Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області

Розглянуті й узагальнені відомості про сучасний стан використання водних рекреаційних ландшафтів Запорізької області. Визначені поточні проблеми використання та перспективи підвищення ефективності використання водних рекреаційних ландшафтів області.

Ключові слова: водні рекреаційні ландшафти, природно-ресурсний потенціал, раціональне природокористування.

Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України

Проаналізовано поділ страхового ринку України на регіони. Визначено особливості регіональної структури страхового ринку України.

Ключові слова: страховий ринок, структура, регіон.

Федюк О.М. Розвиток досліджень з географії промисловості в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

Висвітлюються особливості розвитку досліджень у галузі географії промисловості         в Україні упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя. Розглядаються основні наукові та науково-методичні праці, присвячені аналізу галузей промислового виробництва та територіальній організації промисловості.

Ключові слова: промисловість, промисловий комплекс, суспільно-географічне дослідження, територіальна організація, територіальна структура.

Патрикац Д.І. Проблеми розвитку рекреаційної та транспортної систем Автономної Республіки Крим

У статті розглянуто рекреаційну і транспортну системи Автономної республіки Крим, їхнє сучасне становище. Проаналізовано територіальну структуру рекреаційного господарства і мережу транспортної системи республіки. Визначено головні проблеми рекреаційного і транспортного комплексу та можливості їх подолання.

Ключові слова: рекреаційна система, рекреаційний комплекс, рекреаційний ефект, транспорт, транспортна система.

Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес?

В даній статті досліджуються основні гіпотези руйнування озонового шару як природного так і антропогенного характеру. Приводиться пояснення механізму дії розглянутих гіпотез та аргументи, що говорять на користь кожної з них. Висловлюється припущення про хибність загальноприйнятої думки щодо вирішальності людського фактору в процесі руйнування озонового шару.

Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України

Досліджуються основні шляхи та закономірності переходу міст України на шлях сталого розвитку. Приводиться пояснення механізму створення концепцій, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні для всесторонньої екологізації, а також для підвищення ефективності і дієвості інституту самоврядування.

Ключові слова: сталий розвиток, місто, Україна, впровадження.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 1. Авременко Є.Ю. – студент IV курсу,  кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 2. Бейдик О.О. – доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 3. Бондарець Д.С. – аспірант, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 4. Вишневська О.О. – кандидат педагогічних наук, професор, кафедри туристичного бізнесу, факультету  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
 5. Владімірова Є.М. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 6. Воронін І.М. – завідувач кафедри туризму, кандидат географічних наук, доцент, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.
 7. Воронін І.І. – викладач, кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Севастопольський економіко-гуманітарного інститут, Таврійський національний університету ім. В.І. Вернадського.
 8. Гапченко О.І. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 9. Гуцол А.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра туризму та готельного господарства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
 10. Гуцол А.А. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 11. Дунаєвська О.Ф. – кандидат біологічних наук, старший викладач, кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 12. Дмитрієва К.Є. – cтудентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 13. Мішель Дюфор – власник та менеджер арт-бутік готелю «Casa Illica».
 14. Засєдка І.В. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 15. Заточна Ю.В. – студентка IV курсу, КІРУ-ПЕМТ, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
 16. Зацепин С.В. – специалист социологических наук, Россия.
 17. Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування.
 18. Карфанья Е. – професор, директор Державного інституту готельного господарства, ресторанного бізнесу та туризму «Дж. Варнеллі» (Чінголі), член оргкомітету національної мережі інститутів туризму, координатор мережі регіону Марке, координатор робочої групи Міністерства туризму Італії.
 19. Кочеткова І.В. – аспірантка, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 20. Коендо Е.Р. – лектор, Італійський інститут культури при Посольстві Італії в Україні.
 21. Козловський О.Ю. – старший викладач, кафедра загальної екології, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 22. Кулик К.В. – аспірантка, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 23. Логвин М.М. – кандидат географічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі.
 24. Лисак К.О. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 25. Маденко О.В. – студент ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 26. Малиновська О.Ю. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 27. Малярчук П.М. – декан екологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Житомирського національного агроекологічного університету.
 28. Маринич К.О. – студентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 29. Мацюк О.В. – студентка V курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 30. Мельник Л.В. – кандидат географічних наук, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 31. Мотузенко О.О. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Центру географічних та культурних досліджень Італії.
 32. Новикова В.І. – кандидат географічних наук, в. о. доцента, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Навчально-науковий інститут економіки і права, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
 33. Нянько В.Р. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
 34. Патрикац Д.І. – студент V курсу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 35. Поплавська І.В. – аспірантка, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 36.
 36. Парфіненко А.Ю. – завідувач кафедри туристичного бізнесу, кандидат історичних наук, доцент, факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
 37. Пацюк В.С. – аспірантка, кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
 38. Підлісецька І.О. – асистент, кафедра геодезії та картографії. географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 39. Петрина Н.В. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 40. Петровська К.В. – студентка ІV курсу, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 41. Петренко О.Ю. – студент ІІ курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 42. Пономаренко О.В. – доцент, кандидат філологічних наук, кафедра іспано-італійської філології, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 43. Радченко О.М. – старший викладач, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Навчально-науковий інститут економіки і права, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького.
 44. Растворова М.О. – студентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 45. Рудая М.А. – студентка ІV курсу, кафедра географії України географічний факультет, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
 46. Савчук І.Г. – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, відділ суспільно-географічних досліджень, Інститут географіїх НАН України.
 47. Cасько Н.В. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 48. Сідоров В.І. – декан факультету  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
 49. Сергієнко О.П. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 50. Скорченко Ю.О. – кандидат історичних наук, доцент,  кафедра туризму і готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 51. Смаль В.В. – докторант, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 53. Стафійчук В.І. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 54. Стахурська І.О. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 55. Тертична Ю.В. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 56. Топіха О.Ю. – студент ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 57. Третяк І.В. – студентка ІІІ курсу, кафедра географії України,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 58. Хілько Л.В. студентка IV курсу, кафедра фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 59. Холодова О.О. – кандидат психологічних наук, доцент, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
 60. Федюк О.М. – аспірант, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 61. Цехош С.В. – студентка IV курсу, кафедра туризму та готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 62. Цехош І.В. – студентка IV курсу, кафедра туризму та готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 63. Черненко А.С. – студент IV курсу, кафедра фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 64. Шаповал Б.О. – студентка IV курсу,  кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 65. Шпарага Т.І. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 66. Шуканов П.В. – кандидат географічних наук, докторант, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Науковий збірник «Географія та туризм» випуск 13 включає матеріали міжнародного круглого столу «Україна – Італія: співробітництво у галузі туризму» (23 лютого 2011 р.) та міжнародної науково-практичної конференції «Євро-2012: туристичний супровід» (7-9 квітня 2011 р.). Дані заходи проходили на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні дослідження, що висвітлюються в даному науковому збірнику, присвячені питанням розвитку географії рекреації та туризму, інформаційного і кадрового забезпечення туризму, країнознавства як міждисциплінарного напряму наукових досліджень, регіонального розвитку.

Матеріали конференцій формують та узагальнюють комплексні наукові дослідження географічного та туристичного характеру в Україні та світі. Інтерес викликають статті присвячені аналізу сучасного стану, перспектив розвитку туристичної галузі в регіонах України та розробці регіональних  цільових комплексних програм розвитку туризму. Статті рубрики «Країнознавство як міждисциплінарний напрям наукових досліджень: актуальні проблеми» формують та узагальнують комплексні наукові дослідження країнознавчого характеру та присвячені теоретичним та прикладним аспектам.

Отже, даний науковий є подальшим кроком на шляху пізнання географічної дійсності.

Лісовський С.А.,доктор географічних наук, старший науковий співробітник,

завідувач відділу природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України