English Ukrainian
Випуск 14 PDF Друк E-mail

І. РОЗВИТОК В’ЇЗНОГО, ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні

Пропонуються шляхи формування опорного туристичного каркасу та форми його організації як основа ефективного та збалансованого розвитку туризму в Україн.

Парфіненко А. Ю. Розвиток «економіки ексклюзивності» як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України

Розкрито сутність «економіки ексклюзивності» як чинника формування конкурентоспроможності туристичної галузі. Основну увагу зосереджено на висвітленні технологій формування унікальних туристичних місць і пам’яток, особливостях конструювання на цій основі відповідних вражень.

Ключові слова: економіка ексклюзивності, конкурентоспроможність, технології формування туристичних місць.

Шандор Ф.Ф. Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012

Басюк Д.І. Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до ЄВРО 2012

В статті проаналізовано рекреаційно - туристичний потенціал Подільсько-Буковинського регіону та запропоновано основні засади стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери в контексті підготовки до ЄВРО 2012.

Ключові слова: Подільсько-Буковинський регіон, туристична сфера, стратегія конкурентоспроможності.

Смирнов І.Г. Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012

Представлено історичну постать Софії Вітт-Потоцької, ім’я якої пов’язує між собою три туристичних дива України – Національний дендрологічний парк «Софіївська» в Умані, Національний історико-культурний заповідник «Кам’янець» та Хотинську фортецю. Матеріал статті є цікавий для туристів – вболівальників Євро-2012 (особливо поляків та греків), для яких доцільно організувати одноденну екскурсію з Києва до Дендрологічного парку «Софіївка» в Умані.

Ханмагомедов Х.Л., Гебекова А.Н. Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение

Рассмотрены памятники природы Дагестана постоянно посещаемые, не посещаемые или эпизодические посещаемые туристами и экскурсантами объектов историко-природного, антропогенно-историко-природного и физико-географического характера.

Пестушко В.Ю. Проблеми статистичного обліку в’їзного туризму в Україні

Стаття присвячена проблемам статистичного обліку на ринку в’їзного туризму в Україні, показано неузгодження між обсягами потоків іноземних туристів і доходами від експорту туристичних послуг, розкрито їх причини.

Шпарага Т.І., Бойко В.В. Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України

В статті аналізується ринок винного туризму Українського Причорномор’я, його сучасний стан розвитку, туристичні пропозиції та головні об’єкти-виробники послуг винного туризму.

Ключові слова. Винний туризм, вино, ампелотерапія, дегустаційні зали, виновиробники, винні фестивалі.

Гілецький Й.Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом

У статті розкривається сутність розробленої автором класифікації туристсько-рекреаційних ресурсів на основі усталеного у географічній науці геосферного підходу. Пропонується розмежовувати природно-географічні та суспільно-географічні туристсько-рекреаційні ресурси.

Ключові слова: природно-географічні туристсько-рекреаційні ресурси, суспільно-географічні туристсько-рекреаційні ресурси.

Вишневська Г.Г., Цегельник А.О. Формування туристсько-екскурсійних програм в Україні напередодні ЄВРО-2012

В статті характеризується процес формування туристсько-екскурсійних програм в Україні на передодні ЄВРО-2012

Козловський Є.В., Крупа І.П. Національна культурна спадщина регіону як чинник розвитку культурно-пізнавального туризму

Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємовідносин між культурною спадщиною та туризмом. Проаналізовано практичний та теоретичний досвід пристосування пам’яток історії та культури Закарпаття до функціонування в туристичній сфері. Ключові слова: культурна спадщина, туризм, краєзнавство, географія культури.

Чорненька Н. В. Репутація та імідж міст України в контексті подієвого туризму (на прикладі міста Львова)

Розглянуто і проаналізовано сучасний стан туристичних можливостей Львова як одного з приймаючих міст Євро-2012 та обґрунтовано критерії формування туристичного іміджу міста.

Ключові слова: туристичний потенціал, подієвий туризм, туристичний імідж, репутація.

Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010 рр.

У статті проаналізовано та співставлено статистику туристичних потоків, зокрема іноземного туризму, в Україні та Німеччині за період 2000 – 2010 років. Також досліджено темпи приросту кількості туристів обох країн. Детально розглянуто питання в’їзного туризму в Україні за 2010 рік.

Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, туристичні прибуття.

Павленко Т.М. Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області

Оцінено історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області з використанням показника густоти об’єктів на одиницю площі. Розглянуто важливість і особливості подієвих і біосоціальних ресурсів, унікального культурного середовища. Ключові слова: туризм, рекреація, рекреаційні ресурси, оцінка, подієві ресурси, біосоціальні ресурси, Полтавська область.

Моклиця Ю.В. Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька

Здійснено аналіз видів та категорій туризму, актуальних для міста Луцька, відповідно до загальноприйнятих наукових класифікацій. Представлені та обґрунтовані групи потенційних туристів (цільові групи). Також стаття розкриває потенціал туристичного розвитку міста за співвідношенням видів туризму до інших типових  характеристик подорожей – відстані, часу, засобів тощо.

Ключові слова: туристичний потенціал, туристичний продукт, види туризму.

Омельяненко К.Д. Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини

Темою даної публікації є огляд, характеристика та порівняння ресурсної бази печер України та Словаччини. А також можливі шляхи розвитку організованого спелеотуризму в Україні.

Ключові слова : спелеотуризм, Словаччина, печери, адміністрація печер.

Шевцова І.Р. Архітектура, як складова туристської привабливості міста (на прикладі садиб Харківської області)

Устатті проаналізована роль міської архітектури в організації та підвищенні туристської  привабливості міста. Як приклад розглянуті Харківські садиби, їх архітектура та заходи для більш ефективної реалізації привабливості цих споруд.

Ключові слова: архітектура, привабливість міста, туристський комплекс, садиби.

Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро – 2012

В статті розкриваються сутнісні особливості кулінарного туризму, розглядаються основні його види, з’ясовується специфіка туристичного потенціалу кулінарної спадщини Західної України.

Ключові слова: кулінарний туризм, кулінарна спадщина, традиції національної кухні, кулінарне мистецтво, кавові, шоколадні і винні тури.

Ховалко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012

Показана перспектива екскурсійного використання карстового печерного регіону Поділля для Євро-2012. Акцентується увага на розрахунках комфортності, ємності, безпечності печерних систем.

Ключові слова: печерні системи, туристична привабливість, туристична безпека.

Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів

У статті розглянуто стан та перспективи розвитку туризму в малих історичних містах  України. Надано пропозиції щодо покращення їх туристичної інфраструктури через формування різноманітних, узгоджених між собою центрів туризму.

Ключові слова: туризм, малі історичні міста, Євро 2012.

Степанець Н.П. Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації

Стаття присвячена висвітленню можливостей використання потенціалу сільських населених пунктів у формуванні туристичного продукту на прикладі Вінницької області. Теоретично обґрунтована доцільність та необхідність спрямування туристичних потоків в дестинації сільських населених пунктів.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО СУПРОВОДУ ЄВРО-2012

Смирнов І.Г. Польські некрополі як туристичний ресурс в контексті проведення Євро-2012 в Польщі та Україні

Розкрито особливості польських некрополів як туристичного ресурсу. До розгляду увійшли як найбільші та найвідоміші цвинтарі в Польщі (у т.ч. варшавські – Повонзкі, краківські – Вавель та Раковіце, закопанський, плоцький тощо), так і за її межами, зокрема Личаківський у Львові (Україна), Росса у Вільнюсі (Литва), а також у Парижі (Пер-Лашез та Монмартр – Франція).

Ключові слова: некрополі як туристичний ресурс, польські некрополі в Польщі(Варшава, Краків, Закопане, Плоцк), Україні (Львів), Литві (Вільнюс).

Уварова Г.Ш. Формування позитивного  туристичного іміджу міст України – господарів Євро-2012

Аналізуються особливості іміджу міст України у період підготовки до європейського чемпіонату з футболу та шляхи підвищення їхньої привабливості і створення позитивного туристичного образу.

Ключові слова: туристичний імідж, позитивна репутація,  іміджева політика, брендінг.

Божук Т.І. Формування релігійно-туристичної індустрії

У статті розглянуто питання територіально-сакральних систем і сакральної інфраструктури. Розроблено та запропоновано модель функціональної структури сучасної індустрії релігійного туризму.

Ключові слова: релігійно-туристична індустрія, інфраструктурне забезпечення.

Креховецький В.В. Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті ЄВРО-2012

В даній статті розглянуто роль транспорту для туризму та його значення на регіональному рівні у зв’язку з проведенням Євро-2012. Проаналізовано стан транспортного комплексу Івано-Франківської області, зокрема, автомобільного, залізничного та повітряного транспорту. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення транспортної системи з точки зору туризму.

Ключові слова: Євро-2012, транспортний комплекс, туризм, туристичні перевезення, Івано-Франківська область.

Кобелька О.П. Проблеми та пропозиції організації промоції туристичних можливостей в процесі підготовки до Євро-2012

Дана стаття присвячена проблематиці інформаційного забезпечення та промоції туристичних можливостей України, так як ця тема дійсно актуальна на даний момент, у зв’язку з недостатньою кількістю якісного інформаційного матеріалу. У статті висвітлено існуючі проблеми та недоліки, усунення яких стане гарантією досягнення очікуваних результатів продуктивної праці.

Шилкіна А.О. Розробка туристичних маршрутів та перспективи розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до ЄВРО 2012

В даній статті розглянуті основні туристичні маршрути, що готуються до чемпіонату Євро 2012 та визначені ключові проблеми та перспективи розвитку туризму України в контексті проведення Євро 2012.

Креховецька І.В. Українсько-польська підготовка до ЄВРО-2012: транскордонні інфраструктурні напрямки діяльності в сфері розвитку туризму

В даній статті проведено аналіз українсько-польського співробітництва у процесі підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Особливу увагу приділено рекреаційно-туристичним та інфраструктурним об’єктам на даній території. Виділено основні проблеми у підготовці щодо покращення туристичної галузі прикордонних територій.

Ключові слова: ЄВРО 2012, туризм, транскордонний регіон, українсько-польське співробітництво, транскордонна інфраструктура.

Плешивцова М.В. Організація дитячого туризму в Україні

В статті розглядається сучасний стан та перспективи розвитку дитячого туризму в Україні. Пропонуються варіанти вдосконалення апарату управління дитячим туризмом в Україні.

ІІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ

Балабанов Г.В., Ткачук Л.М. Розвиток  авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг

Підкреслено необхідність модернізації авіаційного транспорту України як чинника підвищення конкурентоспроможності держави на світовому ринку туристичних послуг. Розкрито зміст навчальної програми дисципліни «Авіація і туризм» та її роль у підготовці магістрів з туризму у Національному авіаційному університеті.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, авіація, туризм.

Krzysztof Parzych, Paweł Czapliński Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym

Предметом опрацювання є проблема етики в функціонуванні сучасного туристичного підприємства. Міркування над впливом етичних норм в діяльності туристичного сектора зроблені на основі досліджень, проведених в готелі «Нептун»  в м. Леба методом соціологічного опитування.

Ключові слова: етика, туристичне підприємство, готель «Нептун»

Renata Rettinger Hostele jako ważny segment infrastruktury noclegowej miast na przykładzie Krakowa

Hostels became the most dynamically growing accommodation sector in Krakow. There are about 93 hostels, which appeared to be the additional support to the accommodation facilities  of the city, giving over 4 thousand accommodation places. The hostels are mainly located  in Old town district, which is the most attractive part of the city. Thanks to the informal hostel standards many of them are at the similar level, sometimes similar to the  1,2,or 3 stars hotels.The development of Krakow’s hostels is strongly correlated to the growing need for accommodation facilities.

Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації

Викладені нові способи оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреаційної діяльності, що основані на внутрішньому ландшафтному різноманітті.

Ключові слова: рекреаційна діяльність, атрактивність, природно-ресурсний потенціал

Заря І.В. Особливості стратегічного розвитку туристичної галузі України в умовах глобалізації

В статті проведено аналіз стратегічного розвитку туризму України та зроблено спробу побудови алгоритму сучасного підходу до управління туризмом в  умовах глобалізації і виробленні на цій основі практичних рекомендацій щодо оптимізації подальшого розвитку національного ринку  туристичних послуг.

Ключові слова: туристичний ринок, стратегія розвитку туризму, глобалізація, іпоказники розвитку туризму

Іванунік В.О. Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецькій області)

В статті проаналізовано сучасний рівень розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури території Чернівецької області, як найбільш атрактивних складових рекреаційно-туристичної сфери. На сучасному етапі інтеграція туристичної галузі в суспільні відносини все більше проявляється у всебічному широко профільному розвитку транспортного комплексу та сфери торгівлі.

Ключові слова: рекреаційно-туристична атрактивність території, транспортна та торгівельна інфраструктура, щільність шляхів сполучення, торгівельна площа, матеріально-технічна база, атрактивність.

Завадовський Т.Б. Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова

Висвітлено історію розвитку закладів розміщення міста Львова, з використанням літератури тогочасного періоду. Розглянуто історію формування готелів за типами. Зроблено аналіз сучасного стану готелів та їх подальший розвиток.

Ключові слова: готель, пансіон, категорії готелів, місто Львів.

Брунець Б.Р. Характеристика туристчної інфраструктури львівщини на передодні «ЄВРО-2012»

У статті здійснено аналіз стану туристичної інфраструктури Львівської області  у розрізі підготовки до проведення чемпіонату з футболу «Євро - 2012», а саме:  охарактеризовано стан транспортного сполучення; встановлено наявність баз розміщення туристів та відпочинку, відповідність їх світовим вимогам.  Вказано на недоліки наявної матеріально-технічної бази та запропоновано шляхи її удосконалення.

Мельник Л.В., Собченко Г.В. Суспільно – географічний аналіз продовольчої безпеки України

У статті розкрито поняття регіональної продовольчої безпеки як складової продовольчої безпеки країни, чинники її формування та напрямки удосконалення; охарактеризовано регіональні відмінності у споживання основних продуктів харчування та сучасний стан продовольчої безпеки регіонів України; доведено, що вирішення продовольчої проблеми країни і її регіонів залежить від ефективного використання природно-ресурсного, науково-технічного, промислового і соціального потенціалів кожного регіону.

Ганич Н.М. Сутність поняття готельна послуга

У статті досліджено зміст поняття «готельна послуга», трактування різними авторами її специфіки та основних видів.

Ключові слова: готель, готельна послуга.

Борисюк О.А. Аеропорт як елемент регіональної авіатранспортної системи

Розкривається  структура і стан регіональних авіатранспортних систем України. Досліджується аеропорт як основний системоутворюючий елемент та його значення в проведенні  «Євро-2012».

Ключові слова:  регіональна авіатранспортна система, аеропорт, аеродром, ієрархічні рівні авіатранспортних центрів.

Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму

У даній статті розглядаються проблеми використання можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, способи розміщення туристичної реклами в мережі, обґрунтовуються вигоди для фірм індустрії туризму від віртуального туризму, висвітлені потенційні можливості комп'ютерних технологій та впровадження нових проектів.

Дмитрієва К.Є. Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення ЄВРО-2012

Розглянуто проблеми та можливості розвитку ресторанного господарства України. Конкретизовані заходи підвищення ефективності галузі  у аспекті проведення ЄВРО-2012.

Ключові слова: ресторанне господарство, ЕВРО-2012, можливості та напрямки розвитку.

Гегедюш А.А., Грицак Ю.С. Глобалізація – основна тенденція світового ринку праці

Висвітлено прояв економічної глобалізації на сучасному світовому ринку праці за різними напрямками. Пояснено позитивні і негативні аспекти впливу глобалізації на ринок праці України.

Ключові слова: ринок праці, економічна глобалізація, структура зайнятості, трудові ресурси.

ІV. ІНФОРМАЦІЙНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ

Зінько Ю.В., Мальська М.П., Кравчук Н.В., Яремчишин А.А. Інформаційно-туристичне забезпечення проведення ЄВРО-2012 у місті Львові

Антоненко В.С., Карпенко А.О. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації

В статті аналізуються проблеми взаємодії туристичної діяльності, культурного туризму та масової культури. Надається характеристика комунікативних функцій культурного туризму в контексті глобалізаційних процесів.

Ключові слова: культурний туризм, комунікація, масова культура, інформація.

Дук Н. М., Горб К. М. Митна тематика в картографічному забезпеченні міжнародного туризму

У статті проведено аналіз туристичного картографування і туристичних карт як важливої складової інформаційного забезпечення в’їзного та виїзного туризму. В даній системі виділено окремий блок карт – карти митної тематики, обґрунтовано їх актуальність, в узагальненому вигляді представлено їх типи й основні об’єкти картографування. Надано пропозиції щодо їх використання у світлі підготовки до проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012».

Ключові слова: туристичні формальності, митні правила, туристичні карти митної тематики.

Зима А. Г., Подгайная В. А. Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания

Проанализированы туристические потоки, их структура в двух странах. Определен возможный эффект в результате совместной деятельности между странами вследствие установления безвизового режима.

Ключові слова: безвізовий режим, туристичні потоки, спільна діяльність.

Романів О.Я., Романів А.С., Шворак І.В. Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області

У статті розглянуто особливості територіальної організації регіональних та трансрегіональних туристських маршрутів у межах Рівненської області. Охарактеризовано передумови формування туристського каркасу території та перспективи його розвитку.

Ключові слова: туристський маршрут, туристський каркас, туристсько-рекреаційний потенціал

Лола Ю.Ю., Кісь О.П. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні

Враховуючи недоліки в розвитку вітчизняного туризму та розгляд закордонного досвіду, обґрунтовано необхідність розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні, побудовано модель організаційної структури туристичного інформаційного центру Харківського регіону.

Мотузенко О.О. Роль навчальних дисциплін туристичного блоку у при підготовці волонтерів для забезпечення організаційних заходів з проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Сергійко В.Ф. Деякі аспекти підготовки кадрів для сфери туризму у вищих навчальних закладах СРСР та сучасній Україні

У статті розглядаються деякі історичні аспекти підготовки кадрів для сфери туризму в СРСР. Дається загальна характеристика сучасного стану підготовки туристичних кадрів в Україні.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристичні кадри, сервіс,  туристська спеціалізація.

Бордун О.Ю. Дослідження проблеми плинності кадрів на львівських туристичних фірмах та її впливу на функціонування підприємств

Аналізована проблема плинності кадрів на львівських туристичних фірмах та представлені методи запобігання розвитку цього негативного явища.

Ключові слова: плинність кадрів, коефіцієнт плинності кадрів

Міхо О.І. Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму

В статті зазначено підходи до визначення поняття інновацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму. Проаналізовано сучасний стан та перспективи підготовки фахівців туристичного супроводу за умови безперервної освіти. Визначено необхідність розробки системи мотивації та підготовки волонтерів для масштабних спортивних та інших заходів.

Ключові слова: інновація, інновації в туризмі, фахівці туристичного супроводу, безперервна освіта, волонтерство.

Юрченко Е.Е. Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов

У статті наведено необхідність іміджевого просування регіонів на туристському ринку. Розглядено схему створення туристського іміджу у вигляді ланцюжку: культурно-географічний образ – туристський імідж – туристський бренд.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Антоненко В.С. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 2. Балабанов Г.В. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 3. Басюк Д.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри готельного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій.
 4. Бойко В.В. – магістр, Одеський державний економічний університет.
 5. Божук Т.І. – кандидат технічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка». Бордун О.Ю. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 6. Брик С.Д. – асистент, географічний факультет, кафедра географії та менеджменту туризму, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 7. Брунець Б.Р. – асистент, кафедра менеджменту, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Борисюк  О.А. – старший викладач, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 8. Вишневська Г.Г. – кандидат культурології, доцент, кафедра міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 9. Ганич Н.М. – асистент, кафедра туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 10. Гілецький  Й.Р. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 11. Гебекова А.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров.
 12. Гегедюш А.А. – студент IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 13. Грицак Ю.С. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 14. Горб К.М. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України.
 15. Гуцол А.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра туризму та готельного господарства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
 16. Дмитрієва К.Є. – студентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 17. Дук Н.М. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра фізичної та економічної географії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
 18. Завадовський Т.Б. – асистент, старший лаборант, кафедра туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 19. Заря І.В. – кандидат економічних наук, доцент, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин Національний авіаційний університет.
 20. Зінько Ю.В. – старший науковий співробітник, лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 21. Зима О.Г. – кандидат економічних наук, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет.
 22. Жураєва К.А. – аспірантка, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор ТОВ «Сузір’я Туризму».
 23. Іванунік В.О. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії та менеджменту туризму, географічний факультет,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 24. Карпенко А.О. – аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв. 27.  Кашуба C.Г. – аспірантка, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 25. Кісь О.П. – кандидат економічних наук, доцент, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет.
 26. Кравчук Н.В. – аспірант, кафедра менеджменту, економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 27. Кобелька О.П. – аспірант, кафедра конструктивної географії і картографії, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 28. Козловський Є.В. – кандидат наук з державного управління, доцент, кафедра міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 29. Комарніцький І.О. – старший викладач, кафедра  готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 30. Креховецька І.В. – студентка V курсу, кафедра географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 31. Креховецький В.В. – аспірант, асистент, кафедра географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 32. Крупа І.П. – аспірант, кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 33. Мальська М.П. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний  університет імені Івана Франка.
 34. Лола Ю.Ю. – кандидат економічних наук, викладач, кафедри туризму, Харківський національний економічний університет.
 35. Любіцева О.О. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 36. Мельник Л.В. – кандидат географічних наук, асистент, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 37. Міхо О.І. – старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права.
 38. Моклиця Ю.В. – здобувач, кафедра туризму та готельного господарства, Волинський національний університет  імені Лесі Українки.
 39. Мотузенко О.О. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України, географічний факультет, директор Центру географічних та культурних досліджень Італії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 40. Омельяненко К.Д. – бакалавр,кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 41. Парфіненко А.Ю. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 42. Пестушко В.Ю. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 43. Павленко Т.М. – асистент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет.
 44. Підгайна В.О. – студентка V курсу, кафедра туризму, Харківський національний економічний університет.
 45. Плешивцова М.В. – студентка IV курсу, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 46. Посохов І.С. – викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
 47. Parzych Krzysztof – доцент, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku.
 48. Renata Rettinger – Dr., Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 49. Романів А.С. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії і туризму, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука.
 50. Романів О.Я. – кандидат географічних наук, доцент, кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування.
 51. Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Сергійко В.Ф. – кандидат філософських наук, доцент, кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 53. Собченко Г.В. – студентка ІІ курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 54. Степанець Н.П. – викладач, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 55. Ткачук Л.М. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційного університету.
 56. Уварова Г.Ш. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 57. Ханмагомедов Х.Л. – доктор географических наук, профессор ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», кафедра физической географии, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, действительный член европейской академии естествознания.
 58. Ховалко А.Б. – аспірант, кафедра туризму, географічний факультет Львівський національний університет імені Івана Франка. Czapliński Paweł – заступник директора інституту, доцент, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku.
 59. Цегельник А.О. – здобувач, старший лаборант, кафедра міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 60. Чорненька Н.В.– кандидат географічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.
 61. Шандор Ф.Ф. – кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, географічний факультет, Ужгородський національний університет.
 62. Шевцова І.Р. – студент, Харківський національний економічний університет.
 63. Шилкіна А.О. – студентка V курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 64. Шворак І.В. – магістрант, кафедра географії і туризму, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука.
 65. Шпарага Т.І. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 66. Юрченко Е.Е. – аспирантка, факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.
 67. Яремчишин А.А. – президент велоклубу Друзів природи "Рух".

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Науковий збірник «Географія та туризм» випуск 14 включає матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Євро-2012: туристичний супровід», яка проходила на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 7-9 квітня 2011 р. Висвітлюються питання розвитку в’їзного, внутрішнього туризму та екскурсійної діяльності, регіональні проблеми забезпечення Євро-2012, організаційно-правові проблеми забезпечення туристичного супроводу Євро-2012, розвитку інфраструктури і матеріально-технічної бази туризму, інформаційного забезпечення і промоції туристичних можливостей, кадрового забезпечення туризму.

Актуальні дослідження, що висвітлюються в даному науковому збірнику, проводяться в контексті підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Матеріали конференції формують та узагальнюють комплексні наукові дослідження туристичного характеру в Україні та світі, зокрема Польщі та Росії, присвячені теоретичним та прикладним аспектам.

Отже, даний науковий є змістовною роботою з важливими, обґрунтованими висновками, які мають важливе значення для науки та практики.

Лісовський С.А., доктор географічних наук,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу природокористування та

збалансованого розвитку

Інституту географії НАН України